Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty wykonawcze
/ autor: Administrator User / - odsłon

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej(Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278)

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy (Dz. U. z 2012 r. poz. 649)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 480, zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 581)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych (Dz. U. Nr 103, poz. 597)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi (Dz U z  2007 r. Nr 77 poz. 519)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15, z 2010 r.  Dz.U. Nr 227, poz.1483, z  2011 r. Dz. U. Nr 93, poz. 544 oraz z 2012 r., poz. 138)
 6. RozporządzenieMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz.U. Nr 283, poz.2836)
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną (Dz.U. Nr 245, poz.2462)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. Nr 200, poz. 2057, zm. 2005 r. Dz.U. Nr 230, poz.1957, z 2007 r. Dz. U. Nr 123, poz. 855, z 2008 r. Dz. U. Nr 96, poz. 613, z 2009 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1194, z 2011 r. Dz. U. Nr 237, poz. 1413 oraz z 2012 r. poz.1423 i 1521)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 178, poz.1837, zm. z 2005 r. Dz.U. Nr 256, poz.2150, z 2007 r.  Dz. U.  Nr 2 poz. 12 i  Nr 160, poz. 1130, z 2010 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1484, z 2011 r. Dz. U. Nr.93, poz. 542, oraz z 2012 r. poz. 139)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń (Dz.U. Nr 125, poz.1310)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (Dz.U. Nr 100, poz.1014)
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. Nr 89, poz.860, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 166, poz. 1034)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego (Dz.U. Nr 86, poz.808)

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 21.11.2013 14:17:49 Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2013 14:17:49 Statystyka strony: - odsłon