Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Akty wykonawcze
/ autor: Administrator User / - odsłon

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r.o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2013 r., poz. 434)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. uchylajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa (Dz. U z 2012 r. poz. 1496)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych
  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1092)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U.Nr 207, poz. 1370, zm. z 2014 r. poz. 356)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcegolub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U.Nr 187, poz. 1258)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  16 września 2010 r.w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U.Nr 183, poz. 1231, zm. Dz. U z 2014 r. poz. 120)
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium RzeczypospolitejPolskiej do państw trzecich(Dz. U.Nr 179, poz. 1211)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U.Nr 173, poz. 1178)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U.Nr 135, poz. 910)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej(Dz. U.Nr 113, poz.753)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r.w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U.Nr 98, poz. 630)
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U.Nr 98, poz. 629)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r.w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.Nr 93, poz. 600)
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 141,  poz. 889)
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U z 2008 r. Nr 2, poz.5)
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U z 2007 r. Nr 5,  poz. 38)
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006r.w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (t.j. Dz. U.  z 2012 r. poz. 1367, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 776, zm. Dz. U. z 2014 poz. 838)
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067, zm. Dz. U. Nr 155 poz. 1113)
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek (Dz.U. Nr 122, poz.850)
Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.08.2014 17:14:27 Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2015 14:55:00 Statystyka strony: - odsłon