Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze - wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
/ autor: Ewa Krawczyk / - odsłon

(tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U.z 2003 r. Nr 77 poz. 687);
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania  gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. Nr 127);
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt (Dz.U. z 2007 r. Nr 101  poz. 682)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 16 poz. 166);
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. z 2007 r. Nr 98 poz. 654);
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 205 poz. 2102, z 2006 r.    Nr 153, poz. 1096 oraz z 2009 r. Nr 118 poz. 992); 
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz.U. z 2009 r.  Nr 210 poz. 1620);
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane (Dz.U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1784);
  9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 344, Nr 171 poz. 1157 i z 2011 r. Nr 282 poz. 1652);
  10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.
Zmodyfikowany przez: Ewa Krawczyk E-mail: ewa.krawczyk@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.08.2013 14:53:42 Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2017 10:25:27 Statystyka strony: - odsłon