Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze - wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
/ autor: Ewa Krawczyk / - odsłon

(Dz.U. z 2017 r. poz. 453).

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1286);
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. z 2014 r. poz. 206 i  poz.1213, Dz. U. z 2015 r. poz. 1141);
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 103 poz. 596);
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu przez dystrybutora pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich (Dz.U. z 2007 r. Nr 27 poz. 184);
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi (Dz.U. z 2007 r. Nr 27 poz. 183 i z 2010 r. Nr 3 poz. 18);
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz.U. z 2007 r. Nr 27 poz. 182);
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu (Dz.U. z 2007 r. Nr 24 poz. 157
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich (Dz.U. Nr 24 poz. 155);
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (Dz.U. z 2013 r. poz. 68);
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania krajowego numeru referencyjnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 58 poz. 394);
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 923,  z 2014 r. poz. 749 i z 2015 poz. 382);
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze (Dz.U. z 2007 r. Nr 99 poz. 670);
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 98 poz. 653 oraz z 2009 r. Nr 25 poz. 152);
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze (Dz.U. z 2007 r. Nr 107 poz. 737);
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawienia i wypełnienia (Dz.U. z 2007 r. Nr 121 poz. 836);
 16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1656);
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz. U. z 2008 r. Nr 118 poz. 758);
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania (Dz.U. z 2010 r. Nr 121 poz. 814);
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 625)
Zmodyfikowany przez: Ewa Krawczyk E-mail: ewa.krawczyk@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.06.2014 16:38:02 Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2017 18:36:18 Statystyka strony: - odsłon