Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Akty wykonawcze - wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodars...

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
/ autor: Ewa Krawczyk / - odsłon

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2132)

 1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych (Dz.U. Nr 250 poz. 1877 i z 2008 r. Nr 215 poz. 1365);
 2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz.U. z 2016 r. poz. 466);
 3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów (Dz.U. z 2007 r. Nr 243 poz. 1789 i z 2010 r. Nr 240 poz. 1606);
 4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 1816);
 5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 919 i poz. 1989);
 6. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać  związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół (Dz.U. z 2008 r. Nr 84 poz. 512);
 7. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie (Dz.U. z 2008 r. Nr 84 poz. 513)
 8. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 108 poz. 691);
 9. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 209 poz. 1610);
 10. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 225 poz. 1495);
 11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 128 poz. 819);
 12. obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej dotyczących hodowli zwierząt i rozrodu (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2008 r. Nr 15
   poz. 17);
Zmodyfikowany przez: Ewa Krawczyk E-mail: ewa.krawczyk@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.03.2014 13:41:33 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2017 17:12:52 Statystyka strony: - odsłon