Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizacj

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), otwarty konkurs ofert na realizację 7 zadań publicznych pn.:

1) „Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”;


2) „Turniej wiedzy o ochronie dziedzictwa przyrodniczego, ekologii i ochronie zwierząt”;

3) „Organizacja imprez sportowych, turystycznych oraz obozów szkoleniowych promujących upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wśród uczniów szkół rolniczych oraz zamieszkałych na wsi uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych, na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym”;

4) „Pozaszkolne upowszechnianie działań wychowawczych i działalności społeczno-kulturalnej wśród uczniów szkół rolniczych”;

5) „Międzynarodowy Rok Spółdzielczości – rozwój spółdzielczości na terenach wiejskich”;

6) „Efektywna komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesu – podejmowanie działalności pozarolniczej”;

7) „Warsztaty artystyczne w zakresie rodzimego dziedzictwa kulturowego na wsi”.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami publicznymi, których dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Celem zadań jest, między innymi: poznawanie i promowanie kultury, historii i tradycji narodowych i ludowych kraju i własnego regionu oraz poszerzanie wiedzy przyrodniczej i rolniczej, wykorzystywanie efektywnej komunikacji interpersonalnej, poznawanie historii ruchu spółdzielczego w Polsce w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, a także upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród uczniów szkół rolniczych oraz młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 19.04.2012 15:00:20 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2012 15:06:16 Statystyka strony: - odsłon