Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizacj

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), otwarty konkurs ofert na realizację 4 zadań publicznych pn.:

1) „Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”;


2) „Wspieranie i organizowanie imprez sportowych i turystycznych oraz obozów szkoleniowych dla uczniów szkół rolniczych i pochodzących ze wsi uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym”;

3) „Rok 2013 rokiem rodziny – rola rodziny w środowisku wiejskim”;

4) „Upowszechnianie wiedzy o zasadach, wartościach oraz roli i znaczeniu spółdzielczości dla rozwoju środowiska lokalnego i poprawy jakości życia ludzi zamieszkujących tereny wiejskie”.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami.

Celem zadań jest, między innymi: poznawanie i promowanie kultury, historii i tradycji narodowych kraju i własnego regionu, poznawanie tradycji i dorobku ruchu spółdzielczego w Polsce, upowszechnianie wiedzy i roli rodziny we współczesnym życiu społecznym, a także upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród uczniów szkół rolniczych oraz młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 26.03.2013 13:38:48 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2013 13:38:48 Statystyka strony: - odsłon