Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizacj

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), otwarty konkurs ofert na realizację 4 zadań publicznych pn.:

1) „Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”;


2) „Rozwijanie umiejętności sportowych, kreowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród uczniów szkół rolniczych i pochodzących z terenów wiejskich uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych, poprzez organizowanie dla nich na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym imprez sportowych, turystycznych i obozów szkoleniowych”;

3) „Ograniczenie wpływu niekorzystnych działań w rolnictwie na zmiany klimatyczne – dobre praktyki rolnicze w gospodarowaniu zasobami naturalnymi”;

4) „Dobry chleb na każdym stole – naucz się być świadomym konsumentem”.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami.

Celem zadań jest, między innymi: poznawanie i promowanie kultury, historii i tradycji narodowych kraju i własnego regionu, upowszechnianie i poszerzanie wiedzy nt.: wpływu rolnictwa na zmiany klimatyczne, wartości odżywczej i zdrowotnej chleba wypiekanego tradycyjnymi metodami a także upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród uczniów szkół rolniczych oraz młodzieży z obszarów wiejskich.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 19.03.2014 15:08:44 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2014 15:08:44 Statystyka strony: - odsłon