Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych pn.:

1) „Rozwijanie umiejętności sportowych, kreowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród uczniów z terenów wiejskich poprzez organizowanie dla nich na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym imprez sportowych, turystycznych i obozów szkoleniowych”;

2) „Festiwal  Kultury Młodzieży Szkolnej”.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami.

Celem zadań jest, między innymi: poznawanie i promowanie kultury, historii i tradycji narodowych kraju i własnego regionu, a także upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród uczniów z terenów wiejskich.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.04.2015 12:52:26 Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015 12:52:26 Statystyka strony: - odsłon