Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację dwóch zadań publicznych zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2...

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację dwóch zadań publicznych zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2016 r.
/ autor: Michał Maciejski / - odsłon

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych, zwanych dalej „zadaniami”, pn.:  

 1. 

 2.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami.

Celem zadań jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży z obszarów wiejskich oraz promowanie kultury i historii.

Zmodyfikowany przez: Michał Maciejski E-mail: michal.maciejski@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.05.2016 16:07:26 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2016 10:23:25 Statystyka strony: - odsłon