Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu
22 marca 2004 / autor: Agnieszka Cegiełka / - odsłon

Regulamin z dnia 11 września 2012 r. przyznawania nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych

1. Nagrody i wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwane „nagrodami” i „wyróżnieniami” mogą być przyznawane za wybitne krajowe osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, których wdrożenie i upowszechnienie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne i społeczne.

2. Nagradzane mogą być prace zakończone nie wcześniej niż w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie nagrody.

3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane twórcom i współtwórcom osiągnięć, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych działających na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych lub pracujących na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

4. Nagrody będą przyznawane w formie nagród pieniężnych i dyplomów.

5. Wyróżnienia będą przyznawane w formie dyplomów.

6. Wysokość nagrody nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej za jedną nagrodzoną pracę.

7. Do nagród i wyróżnień nie mogą być zgłaszane:
1) wnioski za całokształt pracy,
2) wydawnictwa książkowe,
3) powtórnie prace nie nagrodzone,
4) prace wyróżnione wcześniej nagrodami: państwową, resortową, PAN, wyróżnione prace doktorskie i habilitacyjne.

8. Podstawowymi kryteriami oceny osiągnięć będą:
1) innowacyjność rozwiązań,
2) oryginalność i poziom twórczy rozwiązań,
3) kompleksowość rozwiązania problemu,
4) stopień wdrożenia lub zastosowania w praktyce gospodarczej, przydatność dla praktyki udokumentowana efektami gospodarczymi,
5) wysokość uzyskanych efektów ekonomicznych lub społecznych,
6) aktualność problemu i zakres możliwości wykorzystania rozwiązań.

9. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnień powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) nazwę (tytuł) rozwiązania,
3) wyczerpującą charakterystykę rozwiązania, zawierającą informacje odpowiadające kryteriom oceny, o których mowa w ust. 7,
4) termin rozpoczęcia i zakończenia pracy,
5) rysunki, fotografie, kserokopie odpisów patentowych lub zgłoszeń patentowych (wzorów użytkowych) oraz inne dane umożliwiające ocenę,
6) określenie jednostek organizacyjnych, w których nastąpiła realizacja pracy oraz wdrożenie jej rezultatów do praktyki,
7) opinie inwestorów, użytkowników, właściwych instytucji lub innych zainteresowanych jednostek – sporządzone po co najmniej rocznym okresie stosowania bądź eksploatacji – dotyczące walorów wdrożonego rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia gospodarczego lub społecznego,
8) dane dotyczące kandydata(ów) do nagrody lub wyróżnienia:
a) imię i nazwisko,
b) wykształcenie,
c) miejsce pracy (nazwa zakładu, adres, telefon, zajmowane stanowisko),
d) w przypadku zespołów ponadto udział każdego członka zespołu w realizacji pracy z podaniem procentowego udziału członków zespołu w ewentualnej nagrodzie, przy czym liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 7,
9) oświadczenie, że praca nie była wcześniej zgłoszona do nagrody Ministra oraz, że nie była wcześniej wyróżniona nagrodami państwową, resortową, PAN, nie była wyróżnioną pracą doktorską i habilitacyjną,
10) krótkie streszczenie (0,5 strony) zawierające istotę osiągnięcia i jego znaczenie dla rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i gospodarki żywnościowej z podaniem efektów ekonomicznych i społecznych; w przypadku otrzymania nagrody będzie ono stanowić informację dla prasy, radia i telewizji.

10. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnień występuje kierownik jednostki organizacyjnej działającej na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych lub pracującej na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, wymienionej w ust. 3.

11. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień przesyła się do Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku w 3 egzemplarzach, oddzielnie dla każdej pracy. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Nadesłane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień opiniują właściwe ze względu na przedmiot pracy departamenty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13. Postanowienia końcowe:
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub osoba przez niego upoważniona.

Od decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nagród i wyróżnień nie przysługuje prawo odwołania.

Listę nagrodzonych ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://bip.minrol.gov.pl – Informacje Branżowe – Rolnictwo.

Wszelkich informacji związanych z nagrodami i wyróżnieniami udzielają pracownicy właściwych, ze względu na przedmiot pracy departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracownicy Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju.
Osoba prowadząca:
– Marcin Tomaszewski – główny specjalista w Wydziale Organizacji Nauki i Nadzoru, tel. 22 623-10-48.

   

Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2017 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2014 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2013 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznanych w 2012 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie i rozwoju wsi

 pobierz plik (.pdf 156 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznanych w 2011 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

 pobierz plik (.pdf 109 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznanych w 2010 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

 pobierz plik (.pdf 103 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznanych w 2009 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie

 pobierz plik (.pdf 48 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznanych w 2008 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

 pobierz plik (.pdf 31 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2007 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych

 pobierz plik (.pdf 27 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2006 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych

 pobierz plik (.pdf 62 KB)

Informacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2004 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych

 pobierz plik (.pdf 62 KB)

Infromacja o nagrodach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych w 2003 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych

 pobierz plik (.pdf 92 KB)

   

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.03.2004 09:27:23 Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2017 15:55:21 Statystyka strony: - odsłon