Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odnawialne źródła energii

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Odnawialne źródła energii
14 września 2006 / autor: Administrator User / - odsłon

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródło energii, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, z późn. zm.), oznacza źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Przyjęte przez Wspólnotę zobowiązania w ramach Pakietu Klimatyczno – Energetycznego, dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu, zakładają do 2020 roku:
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %,
- zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %,
- zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii brutto o 20%,
- udział biopaliw w rynku paliw transportowych na poziomie co najmniej 10%.
Realizacja tych celów wymaga podjęcia przez kraje członkowskie wysiłków w wielu obszarach, w tym dotyczących rozwoju wszystkich odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę strukturę pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej, ponad 50% tej energii jest produkowana z biomasy stałej. Dla efektywnej realizacji ww. celów ważne jest zrównoważone wykorzystanie biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy pochodzenia rolniczego. Stwarza to realną możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów w rolnictwie oraz wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych z rolnictwa oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego.
W Polsce ponad 90 % produkowanej energii ze źródeł odnawialnych pochodzi z biomasy, w tym udział biomasy pochodzenia rolniczego jest marginalny. W ocenie resortu rolnictwa ważne jest rozwijanie wykorzystania na cele energetyczne pierwszej kolejności produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz pozostałości z przemysłu rolno - spożywczego. Taki kierunek zagospodarowania surowców przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa poprzez wykorzystanie produktów, które dotychczas w większości nie mały cech towaru oraz w wielu przypadkach stwarzały problemy z ich składowaniem.
Polskie rolnictwo dysponuje odpowiednim potencjałem surowcowym, który po zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, umożliwia również realizację wyznaczonych przez Wspólnotę celów środowiskowych.

Instytucje wiodące w zakresie odnawialnych źródeł energii:
Ministerstwo Gospodarki– koordynacja działań
Urząd Regulacji Energetyki– regulacja gospodarki paliwami i energią oraz promowanie konkurencji.

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 14.09.2006 10:34:22 Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2009 14:29:11 Statystyka strony: - odsłon

OGŁOSZENIA archiwum