Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
21 kwietnia 2016 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Ogłoszenie o naborze propozycji badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór propozycji badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, których koszty realizacji w latach 2017-2020 mogłyby być pokryte zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra”.

Dotacja na pokrycie kosztów badań może być udzielona jednostce prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014 str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014”.

Propozycje badań mogą być zgłaszane przez powyższe jednostki, których pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie badań. Jednostki zainteresowane prowadzeniem badań muszą posiadać wykwalifikowany personel oraz możliwości techniczne i organizacyjne realizacji badań w proponowanym zakresie.

Dotacja nie może zostać przyznana na badania, których cel lub metodyka pokrywają się z celem lub metodyką badań prowadzonych przez wnioskującą jednostkę na tych samych gatunkach.

Obszary badań
Ministerstwo oczekuje na propozycje badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w następujących obszarach, określonych przez przedstawicieli hodowców oraz MRiRW:

PSZENICA i PSZENŻYTO

1. Wykorzystanie genomiki w tworzeniu postępu biologicznego dla pszenicy ozimej.
a) Identyfikacja markerów molekularnych związanych z cechami fenotypowymi.
b) Weryfikacja efektywności modelu selekcji genomowej.

2. Badania nad cytoplazmatyczno-genową męską niepłodnością (CMS) w pszenicy.
a) Badania nad otrzymaniem systemu CMS w pszenicy zwyczajnej w oparciu o cytoplazmę Triticum timopheevi Zhuk.z uwzględnieniem jego stabilności w różnych warunkach środowiska.
b) Identyfikacja źródeł oraz poszukiwanie markerów molekularnych genów dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku.

3.Genetyczne podstawy odporności pszenicy i pszenżyta na różne patotypy rdzy żółtej.
a) Określenie źródeł odporności pszenicy i pszenżyta na wybrane patotypy rdzy żółtej.
b) Badania nad identyfikacją markerów molekularnych odporności.

4. Badania nad zastosowaniem związków aktywnych biologicznie (w tym fitohormonów) w indukcji androgenezy u zbóż.
a) Ocena możliwości zwiększenia efektywności androgenezy pszenicy z wykorzystaniem nowych związków chemicznych.
b) Badanie interakcji z innymi czynnikami wpływającymi na indukcję androgenezy.

5. Badania możliwości transferu genów karłowatości pszenicy do pszenżyta, z uwzględnieniem wpływu na cechy agronomiczne.

ŻYTO

6. Badania nad dziedziczeniem ilościowym wybranych cech agronomicznych u żyta (Secale cereale L.).
a) Określenie modelu dziedziczenia i sposobu działania genów warunkujących ważne cechy agronomiczne u żyta.
b) Określenie interakcji genotypowo-środowiskowej na ekspresję cech agronomicznych u żyta.

KUKURYDZA

7. Badanie czynników determinujących efektywność procesu gynogenezy i indukcji tworzenia haploidów oraz podwojonych haploidów u kukurydzy.
a) Badania interakcji genotypów matecznych z różnymi typami induktorów haploidów.
b) Czynniki determinujące efektywność podwajania materiału haploidalnego.
c) Porównanie zróżnicowania genetycznego uzyskanych linii podwojonych haploidów z liniami uzyskanymi metodami klasycznymi.

8. Badania nad cytoplazmatyczną męską sterylnością u kukurydzy z uwzględnieniem wpływu na plon i cechy agronomiczne.
a) Identyfikacja genotypów dopełniających męską sterylność (nonrestorer) i przywracających płodność pyłku (restorer) w różnych typach cytoplazmy.
b) Badania stabilności cechy męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku.
c) Określenie zróżnicowania genetycznego linii dopełniających męską sterylność i przywracających płodność pyłku.

ODPORNOŚĆ ZBÓŻ NA CZYNNIKI BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE

9. Badanie zmienności genetycznej rdzy źdźbłowej zbóż z uwzględnieniem szkodliwości patotypów i identyfikacji środowiskowych rezerwuarów patogena.

10. Badania związku tolerancji na stres wodny z rozwojem i architekturą systemu korzeniowego zbóż.

SOJA

11. Badania nad uzyskaniem cech soi poprawiających możliwości uprawy w Polsce z uwzględnieniem potencjału plonowania.
a) Identyfikacja genów fotoneutralności i wczesności.
b) Określenie czynników wpływających na wysokości osadzenia najniższych strąków.
c) Badania nad skróceniem czasu dojścia do homozygotyczności materiałów uzyskanych w wyniku krzyżowań.

BOBOWATE

12. Badania nad uzyskiwaniem homozygotycznych linii roślin bobowatych, takich jak groch i łubiny.
a) Badania nad procesami embriogenezy gametycznej (gynogeneza lub androgeneza).
b) Badania nad zwiększaniem homozygotyczności innymi drogami (np. SSD).

WARZYWA

13. Wykorzystanie metod biologii molekularnej w tworzeniu postępu biologicznego dla rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. sativus), z uwzględnieniem poszukiwania markerów molekularnych dla wybranych cech.
a) Identyfikacja oraz przełamanie barier w otrzymywaniu podwojonych haploidów rzodkiewki w kulturach in vitro.
b) Badanie czynników jądrowych i pozajądrowych warunkujących cechę męskiej sterylności u rzodkiewki, oraz przywracania męskiej płodności.

14. Badania nad przełamaniem barier krzyżowalności pomiędzy cebulą (Allium cepa L.) a innymi gatunkami z rodzaju Allium (np.: Allium roylei L., Allium galanthum L.), będących nośnikiem nowych źródeł cytoplazmy sterylizującej, a także źródeł odporności na stresy oraz identyfikacja tych źródeł.

15. Badania nad bakteriozami fasoli.
a) Tworzenie kolekcji izolatów bakterii patogenicznych w różnych rejonach kraju oraz poszukiwanie metod ich identyfikacji i wykrywania w próbkach materiału roślinnego.
b) Charakterystyka obiektów w kolekcji materiałów wyjściowych fasoli pod względem odporności na bakteriozy w warunkach in vitro jak i in vivo.

16. Analiza genetycznych i biochemicznych podstaw tolerancji cebuli (Allium cepa L.) na suszę.
a) Wyjaśnienie mechanizmu odpowiedzi roślin na zastosowane czynniki stresowe oraz poznanie genetycznych podstaw tolerancji roślin cebuli na badany stres.
b) Identyfikacja genów związanych z reakcją na stres wodny.
c) Ocena biochemiczna form wrażliwych i tolerancyjnych uwzględniająca ocenę zawartości związków akumulowanych w komórce podczas stresu.

CHMIEL

17. Wpływ stresów biotycznych na zawartość alfa kwasów u chmielu oraz na poziom ekspresji genów kodujących kluczowe enzymy w szlaku metabolicznym syntezy tych związków.

18. Ocena szkodliwości  dotychczas nie monitorowanych w Polsce wirusów i wiroidów, występujących w uprawach chmielu na świecie:
a) Hop latent virus (HpLV)
b) Arabis mosaic virus (ArMV)
c) Citrus bark cracking viroid (CBCV)
d) Hop stunt viroid (HpSHd)
e) Apple fruit crinkle viroid (AFCVd)

Propozycje badań

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Jednocześnie wersje elektroniczne opisów w formacie WORD należy przesłać na adres postep.nabor2016@minrol.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2016 r., do godz. 16.00.
Zgłoszenia nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Wpływ elektronicznej wersji opisu zostanie potwierdzony przez MRiRW do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 16.00 na adres e-mail, z którego wysłano dokument.

Ocena propozycji badań
Przesłane propozycje zostaną ocenione przez MRiRW oraz przedstawicieli hodowców pod względem formalnym, w tym pod względem zgodności proponowanych badań z potrzebami hodowli. Propozycje spełniające wymogi formalne zostaną skierowane do recenzji merytorycznej, która zostanie przeprowadzona przez naukowca o uznanym autorytecie, posiadającego wiedzę w ocenianej dziedzinie, zgodnie z następującymi kryteriami:
- spełnianie kryterium badań podstawowych,
- ocena doświadczenia/dorobku naukowego kierownika i wykonawców projektu (max. 4 pkt),
- ocena merytoryczna projektu (max. 10 pkt),
- ocena kosztorysu (max. 4 pkt.),
- ocena możliwości wykonania projektu (max. 2 pkt.).

Do wykazu badań, na które może zostać udzielona dotacja, znajdującego się w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra, wpisane zostaną te propozycje badań o niepokrywającym się zakresie, które uzyskają najwyższe oceny w rankingu badań sporządzonym na podstawie wyników oceny merytorycznej, do wyczerpania dostępnych środków.

Wpisanie propozycji do wykazu może być uzależnione od uwzględnienia ewentualnych uwag recenzenta.

Nie przewiduje się możliwości odwołania od wyników oceny merytorycznej.

Wyniki oceny
Informacja o wynikach oceny będzie przekazywana osobom, które przesłały propozycje, po każdym jej etapie. Ponadto tytuły badań, które zostaną wpisane do wykazu badań znajdującego się w rozporządzeniu Ministra zostaną podane na stronie internetowej MRiRW do dnia 30 września 2016 r.

Warunek udzielenia dotacji
Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 Wnioskodawca przed terminem rozpoczęcia realizacji wnioskowanego projektu jest obowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej:
a) informacji o planowanej realizacji wspieranego projektu;
b) celów wspieranego projektu;
c) przybliżonej daty opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu;
d) miejsca opublikowania w Internecie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu;
e) wskazania, że rezultaty wspieranego projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

Przydatne informacje
Dotacja na realizację badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej jest przyznawana na rok, na wniosek jednostki prowadzącej badania. Kontynuacja badań w każdym kolejnym roku wymaga złożenia kolejnego wniosku. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra.

Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 31 lipca danego roku, a pozostałą kwotę udzielonej dotacji do dnia 10 grudnia danego roku.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia udzielonej dotacji oraz sprawozdania merytorycznego z wykonanego zadania. Wyniki badań muszą zostać umieszczone na stronie internetowej wnioskodawcy i muszą być dostępne na tej stronie przez okres 5 lat od zakończenia badań.

Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane koszty:
- zakupu, wytworzenia lub adaptacji aparatury badawczej będącej środkiem trwałym,
- zakupu aparatury i wyposażenia, którego koszt jednostkowy przekracza 3500 zł,
- koszty remontów i adaptacji pomieszczeń,
- koszty zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych z wyjątkiem zewnętrznych nośników pamięci,
- składek członkowskich w organizacjach lub stowarzyszeniach,
- subskrypcji lub prenumerat,
- procedur związanych z nadaniem tytułu/stopnia naukowego,
- szkolenia, uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych,
- uczestnictwa w konferencjach naukowych odbywających się poza Europą.

Koszty uczestnictwa w konferencjach odbywających się w Europie mogą być pokryte ze środków dotacji pod warunkiem prezentowania na konferencji wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu.
Koszty konserwacji, remontu oraz napraw aparatury i urządzeń mogą być pokrywane wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, które nie mogą przekroczyć 20% sumy kosztów bezpośrednich zadania.

Akty prawne
Udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej regulują następujące akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170);       

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23);

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014 str. 1)

Dodatkowe informacje
Ewentualne pytania należy przesłać na adres: Marta.Czarnak@minrol.gov.pl 

          

Zmodyfikowany przez: Michał Maciejski E-mail: michal.maciejski@minrol.gov.pl Data utworzenia: 21.04.2016 14:03:15 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2016 15:20:02 Statystyka strony: - odsłon