Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje dodatkowe dotyczące rejestracji środków ochrony roślin – informacje (komunikaty, wzory wniosków, spotkania informacyjne)

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dodatkowe dotyczące rejestracji środków ochrony roślin – informacje (komunikaty, wzory wniosków, spotkania informacyjne)

OGŁOSZENIA archiwum

13 czerwca 2013

Komunikaty w związku ze stosowaniem od dnia 14 czerwca 2011 r. rozporządzenia nr. 1107

KOMUNIKAT

W SPRAWIE wprowadzania na rynek
zaprawionych nasion

 

W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM OD DNIA 14 CZERWCA 2011 R. ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1107/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. DOTYCZĄCEGO WPROWADZANIA DO OBROTU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I UCHYLAJĄCEGO DYREKTYWY RADY 79/117/EWG I 91/414/EWG (DZ. URZ. UE L 309 Z 24.11.2009, STR. 1)

 

Od dnia 14 czerwca 2011 r. tj. od dnia stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1), zgodnie z art. 49
ust. 1 tego rozporządzenia możliwe będzie wprowadzanie do obrotu i stosowania na terenie
Polski, nasion zaprawionych środkiem ochrony roślin dopuszczonym w innym kraju członkowskim UE pod warunkiem, że środek ten posiada ważne zezwolenie uwzględniające zastosowanie w danej uprawie, udzielone przez organ właściwy ds. dopuszczania środków ochrony roślin w tym państwie.

W takiej sytuacji zezwolenie na dopuszczenie do obrotu dla tego środka udzielone przez ministra właściwego ds. rolnictwa w Polsce nie będzie wymagane.

Zaprawione nasiona powinny zostać oznakowane zgodnie z art. 49 ust. 4 ww. rozporządzenia nr 1107/2009. Wymagane tym przepisem informacje powinny być również zamieszczone w języku polskim.