Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja w sprawie zmiany klasyfikacji zarejestr

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie zmiany klasyfikacji zarejestrowanych środków ochrony roślin.
/ autor: Przemysław Kiełek / - odsłon

Z uwagi na wynikający z przepisów rozporządzenia r. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania  i pakowania substancji i mieszanin  zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006termin na dostosowanie klasyfikacji i oznakowania mieszanin do nowych wymagań, kompletne wnioski w tym zakresie powinny zostać złożone do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r.

Wnioski w sprawie zmiany zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin dotyczące zmiany klasyfikacji i oznakowania wynikającej z przepisów rozporządzenia nr 1272/2008należy składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 33 ("Wniosek o zezwolenia lub zmianę zezwolenia") lub art. 40 ("Wzajemne uznanie") rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r.dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.Wskazówki w tym zakresie zawarte są wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską:

-"Guidance document on renewal, withdrawal and amendment of authorisations under Regulation (EC) No 1107/2009" - SANCO/2010/13170 rev. 7,

-"Guidance document on zonal evaluation and mutual recognition under Regulation (EC) No 1107/2009" - SANCO/13169/2010 rev. 8.

Możliwe jest również rozpatrzenie wniosku w procedurze z udziałem krajowych podmiotów, upoważnionych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marcao środkach ochrony roślin,  do opracowywania oceny lub uwag.

Proponowany sposób złożenia wniosku w sprawie dostosowania klasyfikacji i oznakowania środków ochrony roślin do przepisów:

1)Wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim lub języku polskim i angielskim.

2)Do wniosku o zmianę klasyfikacji CLP należy dołączyć:

a)propozycję klasyfikacji opracowaną w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem poniższej tabeli MS EXCEL (ECPA template):

-

-

W informacji o składzie środka ochrony roślin (zakładka "skład") należy uwzględnić informacje o numerze indeksowym z załącznika nr VI rozporządzenia 1272/2008 oraz źródła klasyfikacji (np. karta charakterystyki, raport EFSA, opinia ECHA).

Wydruk tabeli należy wykonać w układzie poziomym o szerokości strony odpowiadającej szerokości tabeli.

b)projekt etykiety środka w formie papierowej oraz elektronicznej (MS WORD) zawierający propozycję zmian wynikających z klasyfikacji CLP (wprowadzone zmiany powinny być wyróżnione np. kolorem, podkreśleniem lub w trybie rejestruj zmiany),

- wprowadzone w etykiecie zmiany dotyczyć powinny usunięcia piktogramów i zwrotów wynikających z dotychczasowej klasyfikacji i wprowadzenia piktogramów, haseł oraz zwrotów wynikających z klasyfikacji CPL.

c)kopie w wersji elektronicznej wykorzystanych we wniosku sprawozdańz nowychtestów i badań (tzn. badań, które nie były przedmiotem oceny przez MRiRW lub podmioty upoważnione lub oceny na poziomie UE) - jeżeli dotyczy,

W przypadku przedłożenia kopii w wersji elektronicznej należy do wniosku dołączyć oświadczenie o ich zgodności z oryginałem,

d)wniosek o objęcie przedłożonych sprawozdań z testów i badań o ochronę  zgodnie z art. 59 rozporządzenia 1107/2009 - jeżeli dotyczy,

e)wniosek o objęcie poufnością określonych części dokumentacji, zgodnie art. 63  rozporządzenia 1107/2009 - jeżeli dotyczy,

f)potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku,

g)wskazanie upoważnionych podmiotów do  oceny oraz wskazanie języka, w jakim ma być wykonana ocena - jeżeli dotyczy.

3)W przypadku prowadzenia procedury z udziałem upoważnionych podmiotów ocena propozycji klasyfikacji CLP przez podmiot upoważniony opracowana zostanie z wykorzystaniem przygotowanej przez wnioskodawcę tabeli MS EXCEL (pola komentarz i ocena) i projektu etykiety środka (ze wskazaniem zaakceptowanych i proponowanych zmian).

W sytuacji, gdy ocena klasyfikacji CLP została wykonana przez właściwy organ ds. rejestracji środków ochrony roślin innego państwa członkowskiego, posiadacz zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin może przedłożyć wniosek o zmianę zezwolenia z uwzględnieniem tej oceny i decyzji. W tym celu do wniosku o zmianę zezwolenia należy dołączyć:

a)kopię zezwolenia/decyzji udzielonej przez państwo członkowskie odniesienia w sprawie klasyfikacji środka ochrony roślin,

b)formalne oświadczenie stwierdzające że środek ochrony roślin jest identyczny z tym, który uzyskał zezwolenia państwa członkowskiego odniesienia,

c)kopię wniosku wraz dokumentacją stanowiącą podstawę wydania zezwolenia/decyzji w sprawie klasyfikacji CLP,

d)sprawozdanie z oceny dokonanej przez państwo członkowskie odniesienia, zawierające informację o ocenie i decyzji w sprawie klasyfikacji środka ochrony roślin,

-  ww. dokumenty należy przedłożyć w języku polskim lub polskim i angielskim,

e)projekt etykiety środka w formie papierowej oraz elektronicznej (MS WORD) zawierający propozycję zmian wynikających z klasyfikacji CLP (wprowadzone zmiany powinny być wyróżnione np. kolorem, podkreśleniem lub w trybie rejestruj zmiany),

f)potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku.

Zmodyfikowany przez: Przemysław Kiełek E-mail: przemyslaw.kielek@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.03.2014 15:38:11 Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2014 08:13:45 Statystyka strony: - odsłon