Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WZORY WNIOSKÓW W SPRAWIE DOPUSZCZANIA DO OBROTU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

WZORY WNIOSKÓW W SPRAWIE DOPUSZCZANIA DO OBROTU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
/ autor: Rafał Siemiątkowski / - odsłon

Wzory dokumentów zalecanych przy składaniu wniosków o dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r.).

I. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia wniosku w sprawie rejestracji strefowej– tryb art. 33 rozporządzenia 1107/2009(APPLICATION FOR THE AUTHORISATION OF THE PLACING OF A PLANT PROTECTION PRODUCT ON THE MARKET)

II. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia wniosku w sprawie wzajemnego uznania zezwolenia – tryb art. 40 rozporządzenia 1107/2009(APPLICATION FORM FOR MUTUAL RECOGNITION OF AUTORISATION OF PLANT PROTECTION PRODUCT)

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji dotyczącej losu i zachowania środka w środowisku oraz jego oddziaływania na gatunki niebędace celem działania – ekotoksykologii, dostępne w załączniku nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku w sprawie rejestracji strefowej– tryb art. 33 rozporządzenia nr 1107/2009,dotyczą również wniosków w sprawie wzajemnego uznawania zezwoleńna wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin.

III. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia wniosku w udzielenia pozwolenia na handel równoległy – tryb art. 52 rozporządzenia 1107/2009

IV. Formularz wniosku oraz instrukcja wypełnienia wniosku w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska  środków ochrony roślin – tryb art. 54 rozporządzenia 1107/2009.

pobierz instrukcję wypełnienia wniosku

V.  Formularz wniosku, instrukcja wypełnienia wniosku o rozszerzenie zakresu zezwolenia na zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, oraz wzór insrtrukcji stosowania środka ochrony roślin w zastosowaniach małoobszarowych - tryb art. 51 rozporządzenia 1107/2009

pobierz instrukcję stosowania  środka ochrony roślin w zastosowaniach małoobszarowych

VI. Formularz wniosku, instrukcja wypełnienia wniosku o zmianę zezwolenie na wprowadzenie środka  ochrony roślin do obrotu

VII. Formularz wniosku w sprawie odnowienia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin (art. 43 rozporządzenia 1107/2009).

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.03.2015 13:35:31 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 09:51:28 Statystyka strony: - odsłon