Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmioty upoważnione do wykonywania badań skuteczności środków ochrony roślin

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty upoważnione do wykonywania badań skuteczności środków ochrony roślin
24 sierpnia 2016 / autor: Rafał Lalik / - odsłon

W Polsce rejestracyjne badania skuteczności działania środków ochrony roślin mogą prowadzić wyłącznie podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Główny Inspektor sprawuje również nadzór nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, oraz kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.). 

Informacje w tym zakresie oraz wykaz podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności publikowane są w serwisie internetowym PIORiN http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badania-skutecznosci-sor/

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.08.2016 14:39:40 Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:46:38 Statystyka strony: - odsłon