Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Substancje podstawowe

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Substancje podstawowe
30 sierpnia 2016 / autor: Rafał Lalik / - odsłon

Substancje podstawowe

Substancje podstawowe to substancje czynne, które zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L309 z 24.11.2009):

a)      nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi, oraz;

b)      nie mają nieodłącznej zdolności do oddziaływania na układ endokrynny, działania neurotoksycznego lub immunotoksycznego, oraz;

c)      nie są stosowane głównie do celów ochrony roślin, ale mimo to są przydatne
w ochronie roślin, bezpośrednio lub w środku składającym się z substancji podstawowej i prostego rozpuszczalnika, oraz;

d)     nie są wprowadzane do obrotu jako środek ochrony roślin.

Wykaz zatwierdzonych w UE substancji podstawowych

Informacje dotyczące aktualnego statusu poszczególnych substancji podstawowych) znaleźć można również w serwisie internetowym Komisji (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN). W celu otrzymania wyniku dotyczącego substancji podstawowych należy w polu „Advanced search>Type” wybrać „Basic substance”.

Jednocześnie Ministerstwo udostępnia część sprawozdań z oceny substancji podstawowych w tłumaczeniu na język polski

Lp.

Nazwa zwyczajowa substancji podstawowej

Dokument zatwierdzenia

sprawozdanie z oceny - nieformalne tłumaczenie

 

1.

 

Equisetum arvense L.

Nr CAS : nieprzypisany

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 462/2014 z dnia 5 maja 2014 r. (DZ. Urz. UE L 134 z dnia 7.5.2014, str. 28)

 

SANCO/12386/2013 z 20.03.2014r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej Equisetum arvense L. sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Produktów Spożywczych, Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu dnia 20 maja 2014r. dotyczące akceptacji

Equisetum arvense L. jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

pobierz (175,62 kB)

 

2.

 

Chlorowodorek chitozanu

Nr CAS: 9012-76-4

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ( DZ. Urz. UE L 156 z dnia 24.5.2014, str. 5)

 

SANCO/12388/2013 z 20.03.2014r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej chlorowodorku chitozanu  sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Produktów Spożywczych, Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu dnia 20 maja 2014 r. dotyczącym akceptacji

chlorowodorku chitozanu jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

 

pobierz (59,21 kB)

 

3.

 

Sacharoza

Nr CAS: 57-50-1

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r. ( DZ. Urz. UE L 251 z dnia 23.8.2014, str. 16)

 

SANCO/11406/2014 z 11.07.2014r.

Końcowe sprawozdanie z oceny substancji podstawowej sacharozy sfinalizowane na Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz podczas posiedzenia z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczącym akceptacji sacharozy jako substancji podstawowej, w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009

pobierz (35,01 kB)

4.

Salix spp. cortex

Nr CAS: nieprzypisany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1107 z dnia 8 lipca 2015 r.

(DZ. Urz. UE L 181 z dnia 9.7.2015, str. 72)

SANCO/12173/2014-rev.4 z 29.05.2015 r.

Raport końcowy dla substancji podstawowej Salix spp. cortex Stałego Komitetu ds. roślin, Zwierzą™, Żywności oraz Pasz na spotkaniu 29 maja 2015 r. w świetle zaakceptowania Salix spp cortex jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem 9WE) nr 1107/2009

5.

Ocet 

Nr CAS: 90132-02-8 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1108 z dnia 8 lipca 2015 r.

(DZ. Urz. UE L181 z 9.7.201, str. 75) 

SANCO/12896/2014-wer.1 27.03.2015 r.

Raport końcowy dla substancji podstawowej ocet Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności oraz Pasz na spotkaniu 29 maja 2015 r.
w świetle zaakceptowania octu jako substancji podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 dnie z Rozporządzeniem 9WE) nr 1107/2009

Proces zatwierdzania substancji podstawowych

Substancje podstawowe zgodnie z przepisami art. 23 w/w rozporządzenia podlegają procedurze zatwierdzenia z udziałem Komisji Europejskiej (DG SANTE) oraz Europejskiego Biura do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Wniosek w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej składany jest do DG SANTE przez państwo członkowskie lub jakąkolwiek zainteresowaną stronę (wzór wniosku określony został w załączniku I do wytycznej Komisji „Working document for application of basic substance to be approved in compliance with article 23 of Regulation (EC) No 1107/2009” SANCO/10363/2012 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_basic-subst_guidance.pdf ).

Do wniosku w sprawie zatwierdzenia należy załączyć następujące informacje:

a)      wszelkie dostępne oceny możliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt albo na środowisko przeprowadzone zgodnie z innymi (niż rozporządzenie 1107/2009) przepisami wspólnotowymi regulującymi stosowanie tej substancji oraz

b)      inne istotne informacje dotyczące możliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko.

Po otrzymaniu wniosku w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej DG SANTE zwraca się do EFSA o opinię lub o pomoc naukową lub techniczną.

W terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku EFSA przedstawia DG SANTE opinię lub wyniki swoich prac.

Następnie DG SANTE w terminie 6 miesięcy od otrzymania stanowiska EFSA przygotowuje projekt sprawozdania podsumowującego wyniki prac oraz w zależności od rezultatu oceny projekt rozporządzenia w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.

Po akceptacji i przegłosowaniu projektów przez Stały Komitet (przedstawiciele wszystkich państw członkowskich) decyzja w drodze rozporządzenia Komisji publikowana jest
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu zatwierdzania substancji podstawowych zawarte są w wytycznej Komisji „Working document for application of basic substance to be approved in compliance with article 23 of Regulation (EC) No 1107/2009” SANCO/10363/2012 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_basic-subst_guidance.pdf

Zmodyfikowany przez: Rafał Lalik E-mail: rafal.lalik@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.08.2016 08:24:38 Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2016 08:57:58 Statystyka strony: - odsłon

OGŁOSZENIA