Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rol

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
/ autor: Administrator User / - odsłon

(Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1702, z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 95 poz. 792, Nr 97 poz. 799, z 2010 r. Nr 228 poz. 1486, Nr 247 poz. 1650, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 120 poz. 690, Nr 171 poz. 1016, Nr 205 poz. 1208 oraz z 2012 r. poz. 243)

Rozporządzenia do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego
  (Dz. U.  Nr 30 poz. 181, z 2010 r. Nr 145 poz. 977 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 128 poz. 726)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających
  (Dz. U. Nr 111 poz. 1172)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających
  (Dz. U. Nr 111 poz. 1173 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 109 poz. 637)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego
  (Dz. U. Nr 78 poz. 733 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 809)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni
  (Dz. U. Nr 111 poz. 1174)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach
  (Dz. U. Nr 200 poz. 2059)
 7. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego
  (Dz. Urz. MRiRW z 2004 r. Nr 17 poz. 22)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego
  (Dz. U. Nr 46 poz. 436)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 2 poz. 16)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 113 poz. 945, z 2010 Nr 54 poz. 328 oraz z 2011 r. Nr 10 poz. 53)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 236 poz. 1639)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
  (Dz. U. Nr 46 poz. 300)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
  (Dz. U. Nr 201 poz. 1447, z 2009 r. Dz. U. Nr 123 poz. 1021)
 14. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji
  (M. P. Nr 44 poz. 672 i z 2010 r. M. P. Nr 12, poz. 126)
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
  (Dz. U. Nr 113, poz. 945, z 2010 r. Dz. U. Nr 54, poz. 328 oraz z 2011 r. Nr 10 poz. 53)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010
  (Dz. U. Nr 129 poz. 1059 i z 2010 r. Dz. U. Nr 25 poz. 127)
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009
  (Dz. U. Nr 132 poz. 1085)
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania
  (Dz. U. Nr 174 poz. 1354)
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji
  (Dz. U. Nr 183 poz. 1433 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 173 poz. 1179)
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010
  (Dz. U. Nr 218 poz. 1691)
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010
  (Dz. U. Nr 218 poz. 1692)
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego
  (Dz. U. Nr 57, poz. 360)
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011
  (Dz. U. Nr 136 poz. 913 i z 2011 r. Dz. U. Nr 57 poz. 291)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011
  (Dz. U. Nr 237 poz. 1569)
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011
  (Dz. U. Nr 237 poz. 1570)
 26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru
  (Dz. U. Nr 57 poz. 292)
 27. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw
  (Dz. U. Nr 130 poz. 750 i Dz. U. Nr 172 poz. 1026)
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012
  (Dz. U. Nr 265 poz. 1574)
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012
  (Dz. U. Nr 271, poz. 1601)

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 25.06.2012 15:22:51 Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2012 15:22:51 Statystyka strony: - odsłon