Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustwa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynk

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ustwa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
/ autor: Administrator User / - odsłon

(Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz. 868, z 2012 r. poz. 243 i 1258)

Rozporządzenia do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
(Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz. 868, z 2012 r. poz. 243 i 1258)

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 75 poz. 707)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 144 poz. 1522)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czrwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 144 poz. 1523 oraz z 2011 r. Nr 134 poz. 785)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 144 poz. 1524 oraz z 2011 r. Nr 138 poz. 813)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 144 poz. 1525)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zralizowanej w ramach programu operacyjnego
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 160 poz. 1671)
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 184 poz. 1906)
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 197 poz. 2028)
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach
  (Dz. U. Nr 129 poz. 1083)
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji
  (Dz. U. Nr 154 poz. 1291)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego
  (Dz. U. Nr 241 poz. 2028 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 146 poz. 1025)
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
  (Dz. U. Nr 241 poz. 2030)
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
  (Dz. U. Nr 16 poz. 122)
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
  (Dz. U. Nr 19 poz. 149)
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania
  (Dz. U. Nr 23 poz. 172)
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży
  (Dz. U. Nr 23 poz. 173)
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przd wypłatą płatności w nadmiernej wysokości
  (Dz. U. Nr 156 poz. 1117)
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji
  (Dz. U. Nr 161 poz. 1140)
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
  (Dz. U. Nr 186 poz. 1374)
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia
  (Dz. U. Nr 186 poz. 1376)
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
  (Dz. U. Nr 187 poz. 1384)
 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
  (Dz. U. Nr 199 poz. 1465)
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji
  (Dz. U. Nr 199 poz. 1466)
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu
  (Dz. U. Nr 209 poz. 1547)
 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli
  (Dz. U. Nr 220 poz. 1608 oraz z 2011 r. Nr 138 poz. 812)
 26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego
  (Dz. U. Nr 221 poz. 1624)
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
  (Dz. U. Nr 159 poz. 1115)
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2007 r.
  (Dz. U. Nr 98 poz. 635)
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r.
  (Dz. U. Nr 147 poz. 933)
 30. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości
  (Dz. U. Nr 154 poz. 961)
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.
  (Dz. U. Nr 157 poz. 979)
 32. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby
  (Dz. U. Nr 235 poz. 1602)
 33. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 27)
 34. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 28)
 35. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
  (Dz. z 2009 r. Nr 5 poz. 29)
 36. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw
  (Dz. U. Nr 17 poz. 92)
 37. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczenia do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej
  (Dz. U. Nr 28 poz. 182)
 38. Rozporzązenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
  (Dz. U. Nr 31 poz. 213)
 39. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
  (Dz. U. Nr 98 poz. 822)
 40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.
  (Dz. U. Nr 159 poz. 1255)
 41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.
  (Dz. U. Nr 159 poz. 1256)
 42. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości
  (Dz. U. Nr 175 poz. 1358)
 43. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego
  (Dz. U. Nr 57 poz. 367)
 44. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw
  (Dz. U. Nr 201 poz. 1330)
 45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.
  (Dz. U. Nr 237 poz. 1567)
 46. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011
  (Dz. U. Nr 259 poz. 1770)
 47. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011
  (Dz. U. Nr 259 poz. 1771)
 48. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
  (Dz. U. Nr 104 poz. 611)
 49. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzetworzonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu
  (Dz. U. Nr 105 poz. 618)
 50. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw
  (Dz. U. Nr 105 poz. 619)
 51. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego
  (Dz. U. Nr 109 poz. 635)
 52. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego
  (Dz. U. Nr 109 poz. 636)
 53. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych
  (Dz. U. Nr 129 poz. 744)
 54. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku
  (Dz. U. Nr 130 poz. 758)
 55. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"
  (Dz. U. Nr 168 poz. 1012, z 2012 r. poz. 85 oraz poz. 961)
 56. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010
  (Dz. U. Nr 194 poz. 1149)
 57. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1000)
 58. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnego odsetka, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 149)
 59. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 300)
 60. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 338)
 61. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 800)
 62. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1065)
 63. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania
  (Dz. U. z 2013 r. poz.1178 oraz z 2014 r. poz. 130)

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.08.2014 11:51:25 Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2014 11:51:25 Statystyka strony: - odsłon