Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca projektu rozporządzenia Parla

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Projekt rozporządzenia jest częścią Pakietu Jakościowego przygotowanego przez Komisję Europejską (KE) w celu wprowadzenia spójnej polityki w zakresie jakości produktów rolno-spożywczych mającej na celu z jednej strony umożliwienie producentom lepszego przekazywania informacji o produktach, w tym o ich jakości, składzie czy zaletach, z drugiej zapewnienie właściwej i przejrzystej informacji dla konsumentów. Projekt rozporządzenia, jako część Pakietu Jakościowego ma również na celu zwiększenie spójności poszczególnych instrumentów polityki jakościowej Unii Europejskiej oraz ułatwienie rolnikom, producentom oraz konsumentom zrozumienie zróżnicowanych systemów oznakowania żywności.
Projekt rozporządzenia jest procedowany jednocześnie z projektem rozporządzenia w sprawie systemów jakości żywności.
W zakresie norm handlowych proponowana niniejszym projektem zmiana rozporządzenia Rady nr 1234/2007 ma na celu poprawienie przejrzystości zapisów norm handlowych. W kwestii norm handlowych istnieje obecnie rozbudowany pakiet prawodawstwa, który w większości został opracowany w oparciu o przepisy sektorowe w formie rozporządzeń i dyrektyw przyjętych zarówno na szczeblu Rady jak i Komisji. Projekt ma na celu uproszczenie systemu norm handlowych oraz poprawienie przejrzystości zapisów poprzez ustanowienie horyzontalnego systemu.
Główne zmiany, jakie wprowadzono w projekcie w porównaniu z obecnymi zapisami dotyczącym norm handlowych:
1. Wprowadzenie ogólnej normy handlowej– zgodnie z tą propozycją produkty, dla których nie zostały określone normy handlowe, będą mogły być wprowadzane do obrotu jeśli spełnią wymogi ogólnej normy handlowej, czyli jeśli będą „solidnej i właściwej jakości handlowej” lub będą zgodne z normami przyjętymi przez organizacje międzynarodowe: Codex Alimentarius lub Europejską Komisję Gospodarczą ONZ.
2. Wprowadzenie oznaczania miejsca pochodzenia jako możliwego elementu norm handlowych– w projekcie zaproponowano, aby jednym z elementów norm handlowych było także oznaczanie miejsca pochodzenia. Tym samym zaproponowano, aby oznaczanie miejsca pochodzenia, obecnie funkcjonujące już w niektórych rynkach (oliwa z oliwek, świeże owoce i warzywa, chmiel, banany, wino, jaja, importowane mięso drobiowe) uzyskało charakter horyzontalny.
Niemniej jednak zapis ten nie oznacza, że jednocześnie zostanie wprowadzony obowiązek oznaczenia miejsca pochodzenia w sektorach, gdzie obecnie nie ma to zastosowania. Sektory te będą w przyszłości analizowane jeden po drugim i na podstawie wyników tych analiz zostanie podjęta decyzja o ewentualnym zastosowaniu tego przepisu do danego sektora.
3. Horyzontalny charakter norm handlowych– projekt rozporządzenia likwiduje obecny sektorowy charakter norm handlowych na rzecz podejścia horyzontalnego, co ma na celu uproszczenie oraz większą przejrzystość. Jednocześnie podejście horyzontalne nadaje KE szerokie uprawnienia w zakresie przyjmowania i zmiany wymogów norm handlowych, jak również wprowadzania odstępstw od tych wymogów. Zgodnie z projektem, uprawnienia te KE będzie wykonywała za pomocą aktów delegowanych.

Przebieg prac nad projektem rozporządzenia:
W trakcie prezydencji węgierskiej projekt rozporządzenia był omawiany na posiedzeniach grupy roboczej w dniach 4 i 9 marca 2011 r. oraz 11 i 12 kwietnia 2011 r. Efektem tych spotkań było przygotowanie przez prezydencję węgierską zmienionego tekstu projektu uwzględniającego część uwag zgłaszanych przez państwa członkowskie. Tekst ten jest podstawą prac polskiej prezydencji.
W trakcie polskiej prezydencji zorganizowano już jedno spotkanie w dniu 15 lipca 2011 r., na którym omówiono raport KRiRW PE dotyczący tego projektu rozporządzenia.
Kolejne spotkanie grupy roboczej zaplanowane jest na 21 września 2011 r. – na tym spotkaniu zostanie przedstawiony pod dyskusję tekst prezydencji z dalszymi zmianami do projektu rozporządzenia, tak aby możliwe było osiągnięcie kompromisu odnośnie tego projektu. Należy zauważyć, że duża część państw członkowskich kwestionuje potrzebę wprowadzania ogólnej normy handlowej oraz oznakowania miejsca produkcji.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.08.2011 15:42:32 Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2011 15:42:32 Statystyka strony: - odsłon