Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca projektu rozporządzenia Parla

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (pakiet mleczny)
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Projekt rozporządzenia stanowi realizację czterech z siedmiu rekomendacji opracowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Mleka (GWS) powołanej przez Komisję Europejską.
Pakiet mleczny ma na celu poprawę funkcjonowania rynku mleka w UE, szczególnie w kontekście odejścia od systemu kwotowania w 2015 r.
Projekt rozporządzenia składa się z czterech głównych propozycji:
1. Wzmocnienie siły przetargowej producentów mleka poprzez zbiorowe negocjowanie umów na dostawy mleka przez zarejestrowane organizacje producentów.
Projekt daje producentom możliwość tworzenia organizacji producentów, które będą prowadziły zbiorowe negocjacje cen za dostawy mleka przez swoich członków. Organizacje będą zatwierdzane przez państwa członkowskie, jednak będą miały możliwość prowadzenia negocjacji z podmiotami skupującymi spoza własnego państwa.
Całkowita ilość mleka objęta negocjacjami zbiorowymi przez jedną organizację producentów nie będzie mogła przekroczyć 33% całkowitej produkcji mleka w danym państwie członkowskim oraz 3,5% całkowitej produkcji mleka w UE.
2. Wprowadzenie formalnych pisemnych umów na dostawy mleka zawieranych między producentami mleka a jego odbiorcami.
Państwa członkowskie będą miały możliwość podjęcia decyzji (będzie to dobrowolna decyzja państwa członkowskiego) o objęciu wszystkich dostaw mleka na swoim terenie obowiązkowymi kontraktami. Kontrakty nie byłyby jednak wymagane w przypadku, gdy mleko będzie dostarczane do spółdzielni, której statut lub wewnętrzne reguły zawierają określone zapisy dotyczące kontraktów. Ponadto wszystkie elementy kontraktów (cena, długość trwania, wielkość dostaw) będą swobodnie negocjowane przez strony.
3. Możliwość tworzenia organizacji międzybranżowych na rynku mleka zrzeszających przedstawicieli producentów, przetwórców i handlu:
Organizacje międzybranżowe będą się składać z przedstawicieli producentów, przetwórców i handlu funkcjonujących w sektorze mleka. Organizacje międzybranżowe będą zajmowały się m.in.: publikacją danych statystycznych na temat cen skupu mleka oraz ilości zawartych umów na dostawy mleka, prowadzeniem prac badawczych na temat rynku mleka, poszukiwaniem sposobów ograniczania stosowania produktów ochrony zdrowia zwierząt, rozwijaniem metod mających na celu poprawę jakości produkcji, promocją przetworów mlecznych itp.
4. Poprawę przejrzystości produkcji mleka w UE poprzez utrzymanie systemu przekazywania danych statystycznych o produkcji mleka po zniesieniu systemu kwotowania produkcji mleka.
Projekt zakłada utrzymanie obowiązku przesyłania miesięcznych deklaracji przez podmioty skupujące na temat ilości skupionego przez nich mleka. Ma to na celu monitorowanie wielkości skupu mleka po wycofaniu systemu kwotowania.
Powyższe zapisy są obecnie przedmiotem dyskusji i mogą jeszcze ulec zmianie.

Przebieg prac nad projektem rozporządzenia:
W trakcie prezydencji węgierskiej projekt rozporządzenia był omawiany na posiedzeniach grupy roboczej w dniach 19 stycznia, 1 lutego, 1-2 marca oraz 28 marca 2011 r.
Efektem tych spotkań było przygotowanie przez prezydencję węgierską zmienionego tekstu projektu uwzględniającego część uwag zgłaszanych przez państwa członkowskie. Tekst ten jest podstawą prac polskiej prezydencji.
W trakcie polskiej prezydencji zorganizowano już jedno spotkanie w dniu 7 lipca 2011 r., na którym omówiono raport KRiRW PE dotyczący tego projektu rozporządzenia. Ponadto do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze kilka kwestii spornych m.in.: możliwość zarządzania podażą produktów posiadających Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Chronione Nazwy Pochodzenia oraz możliwość ustalania przez państwa członkowskie minimalnej długości trwania kontraktów.
Następnie projekt ten będzie przedstawiony na posiedzeniu SCA celem uzyskania mandatu na prowadzenie trilogów z PE.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.08.2011 15:46:13 Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2011 15:46:13 Statystyka strony: - odsłon