Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kryteria oceny wniosków na dofiansowanie działalności wspomagajacej badania (DWB)

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Kryteria oceny wniosków na dofiansowanie działalności wspomagajacej badania (DWB)
02 lipca 2003 / autor: Administrator User / - odsłon

Kryteria oceny wniosków na dofinansowanie działalności wspomagającej badania (DWB)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje co roku od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na dofinansowanie działalności wspomagającej badania.

Środki te przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2006r. uznano celowość priorytetowego dofinansowania następujących rodzajów działalności:

• edycji najważniejszych czasopism naukowych,
• prenumerata czasopism naukowych zagranicznych,
• tworzenia i utrzymywania baz i banków danych,
• upowszechniania osiągnięć nauki poprzez konferencje, oraz popularyzacji osiągnięć naukowych i naukowo -technicznych na łamach powszechnie dostępnych czasopism branżowych.

Przy określaniu wielkości dofinansowania zadań w ramach DWB, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowało się w szczególności poniższymi kryteriami:

-zgodnością wniosku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2005 r. Nr 161, poz. 1359), tj.:
- rzetelnością i terminowością realizacji i rozliczania zadań z lat ubiegłych,
- wielkością posiadanych zasobów bibliotecznych i informacyjnych oraz ich
dostępnością dla użytkowników zewnętrznych,
- efektami dotychczas prowadzonego upowszechniania i promocji osiągnięć
naukowych,
- możliwością finansowania zadań z innych źródeł niż DWB.

Przy wyborze do dofinansowania specjalistycznych czasopism o charakterze branżowym bierze się pod uwagę:

• lokatę czasopisma w rankingu opracowanym przez Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych / P-06 /Komitetu Badań Naukowych,
• planowaną ilość arkuszy wydawniczych,
• planowany nakład na propagowanie osiągnięć nauki,
• opinię departamentów branżowych MRiRW, które przy opiniowaniu kierują się poziomem merytorycznym czasopisma i zgodnością treści zamieszczonych artykułów z ich przydatnością dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Propozycje działalności jak i wysokości dofinansowania poszczególnych zadań z środków DWB składają dyrektorzy właściwych departamentów merytorycznych w odniesieniu do zadań własnych ministra.

Po przeprowadzeniu analizy i oceny wniosków z jednostką, której zadania zaakceptowano do dofinansowania, jest podpisywana szczegółowa umowa.

Kontrola zadań realizowanych w ramach działalności wspomagającej badania jest prowadzona w oparciu przesyłane sprawozdania okresowe. Prowadzone są też wyrywkowe kontrole doraźne.

Zbiorcze zestawienie rodzajów działalności wspomagającej badania przyjętych do dofinansowania w 2006r.

l.p.

RODZAJ ZADAŃ

Kwota dofinansowana ze środków na naukę w PLN - w tym dla:

nadzorowanych jednostek

potrzeb Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ogółem

w tym ze środków finansowych na naukę

1

2

3

4

1.Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

50.000

30.000

2.Zadania wydawnicze

-

-

3.Zadania z zakresu działalności bibliotek

-

-

4.Udostępnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych

-

-

5.Tworzenie i utrzymanie baz i banków danych

199.840,00

79.614,86

6.Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę

286.886,24

199.951,01

7.Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych (konferencje, wystawy, targi, konkursy i inne)

59.578,74

28.067,00

8.Informacja i popularyzacja nauki w środkach masowego przekazu

573.286,69

189.250,00

9.Szkolenia wspomagające badania naukowe lub prace rozwojowe

-

-

10.Promocja przedsięwzięć innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych

-

-

11.Inne

-

-

Razem (lp. 1-11)

1.169.591,67

526.882,87

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.07.2003 10:29:26 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2007 15:06:47 Statystyka strony: - odsłon