Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zbiorcze zestawienie rodzajów działalności wspomagającej badania przyjętych do dofinansowania

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcze zestawienie rodzajów działalności wspomagającej badania przyjętych do dofinansowania
02 lipca 2003 / autor: Administrator User / - odsłon

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W 2010 ROKU NA REALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ BADANIA

L.p.

RODZAJ ZADAŃ

Koszty
zrealizowane
(zł)

1

2

3

1

Tworzenie i utrzymanie baz danych

66.800,00

2

Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę

165.083,43

3

Upowszechnianie osiągnięć nauki (konferencje, wystawy,
targi, konkursy, przedsięwzięcia promocyjne)

4.340,00

4

Informacja i popularyzacja nauki w środkach masowego
przekazu oraz w Internecie

10.000,00

5

Razem poz. 1-4

246.223,43

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1402).


ZBIORCZE ZESTAWIENIE KWOT PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA W 2009 R. ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ BADANIA

L.p.

RODZAJ ZADAŃ

Koszty
zrealizowane
(zł)

1

2

3

1

Zadania z zakresu działalności bibliotek

-

2

Tworzenie i utrzymanie baz danych

284 000,00

3

Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę

164 252,84

4

Upowszechnianie osiągnięć nauki (konferencje, wystawy,
targi, konkursy, przedsięwzięcia promocyjne)

-

5

Działalność wydawnicza (czasopisma branżowe)

-

6

Razem (lp. 1-5)

448 252,84

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1402).


ZBIORCZE ZESTAWIENIE KWOT PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA W 2008 R. ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ BADANIA

l.p.

RODZAJ ZADAŃ

Koszty zadań zrealizowanych (zł)

ogółem

w tym ze środków finansowych na naukę

1

Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie:

1. Zadania z zakresu działalności bibliotek

50 018,15

34 000,00

2. Tworzenie i utrzymanie baz danych

408 400,00

180 000,00

3. Prenumerata zagranicznych czasopism naukowych i bazy danych
na rok 2009

192 841,14

131 241,60

2

Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych (konferencje): ogółem

44 410,79

10 900,00

W tym:
1. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

17 005,54

4 500,00

2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

27 405,25

6 400,00

3

Informacja i popularyzacja nauki w środkach masowego przekazu: ogółem

202 241,44

68 933,70

W tym:
Redakcje:
1. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
SIGMA-NOT Sp. z o.o. w Warszawie

128 967,00

44 983,00

2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracji
w Warszawie

41 011,44

15 000,00

3. Polska Izba Nasienna w Poznaniu

32 263,00

8 950,70

Razem (lp. 1-11)

897 911,52

425 075,30

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1402).ZBIORCZE ZESTAWIENIE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ BADANIA PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA W 2007 R. ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ

l.p.

RODZAJ ZADAŃ

Koszty zadań zrealizowanych (zł)

ogółem

w tym ze środków finansowych na naukę

1

Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

2

Zadania wydawnicze

3

Zadania z zakresu działalności bibliotek

4

Udostępnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych

5

Tworzenie i utrzymanie baz i banków danych

289.266.57

116.000,00

6

Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę

297.356,03

180.220,00

7

Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych (konferencje, wystawy, targi, konkursy i inne)

16.460,51

4.000,00

8

Informacja i popularyzacja nauki w środkach masowego przekazu

498.905,80

182.075,54

9

Szkolenia wspomagające badania naukowe lub prace rozwojowe

10

Promocja przedsięwzięć innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych

11

Inne

12

Razem (lp. 1-11)

1.101.988,91

482.295,54

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2005 r. Nr 161, poz. 1359).


Zbiorcze zestawienie rodzajów działalności wspomagającej badania przyjętych do dofinansowania w 2003r.

Kwota dofinansowana ze środków na naukę w złotych - w tym dla:

Lp.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

nadzorowanych jednostek naukowych

potrzeb Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1.

Działalność wydawnicza

277 000

-

2.

Działalność bibliotek

237 500

-

3.

Prenumerata czasopism naukowych /import/

-

230 000

4.

Udostępnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych

-

-

5.

Tworzenie i zakup oprogramowania komputerowego oraz komputerowych nośników informacji

-

-

6.

Tworzenie i utrzymywanie baz i banków danych

131 000

76 200

7.

Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

-

-

8.

Promocja, upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych

279 000

149 300

9.

Szkolenia wspomagające badania naukowe lub prace rozwojowe

-

-

10.

Inna działalność

-

-

RAZEM (poz. 1 do 10)

924 500

455 500

OGÓŁEM (kol.2+kol.3)

1 380 000

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.07.2003 10:41:06 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2011 11:56:51 Statystyka strony: - odsłon