Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja dla dużych przedsiębiorstw o możliwości stosowania dopłat do składek ubezpieczenia

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla dużych przedsiębiorstw o możliwości stosowania dopłat do składek ubezpieczenia
20 sierpnia 2015 / autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.), za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608). W świetle nowej definicji producenta rolnego o pomoc publiczną w zakresie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą ubiegać się również tzw. duże przedsiębiorstwa, które zgodnie z Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) zobowiązane są przy ubieganiu się o pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia do przedłożenia scenariusza alternatywnego.

Za duże przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro.

Umowy ubezpieczenia zawierane są na wniosek producenta rolnego z zakładami ubezpieczeń, które podpisały z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy na stosowanie dopłat do składek ubezpieczenia. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem opisu sytuacji jaka wystąpiłaby w razie nieotrzymania pomocy (tzw. scenariusza alternatywnego). Wiarygodność przedłożonego scenariusza alternatywnego będzie weryfikowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który będzie potwierdzał, że przyznana pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przyniesie wymagany efekt zachęty.

Producent rolny będący dużym przedsiębiorstwem powinien wypełnić i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek wraz z formularzem scenariusza alternatywnego. Po zatwierdzeniu wniosku przez MRiRW – zakład ubezpieczeń będzie mógł zawrzeć umowę ubezpieczenia z dopłatami do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wzór wniosku - 

Wzór wniosku w wersji edytowalnej - 

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.08.2015 14:50:12 Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2015 14:22:05 Statystyka strony: - odsłon