Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Pytanie nr 1: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej?
W art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura.
Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

Pytanie nr 2: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika?
Również ww. ustawa nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

Pytanie nr 3: Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu - dzierżawcy?
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Pytanie nr 4: Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na grunty na których zaprzestano produkcji rolnej lub prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?
Zwrot podatku nie będzie przysługiwał w odniesieniu do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pytanie nr 5: Jaką powierzchnię użytków rolnych należy wpisać we wniosku w przypadku kiedy po dniu 1 lutego danego roku a przed dniem złożenia wniosku nastąpiła zmiana wielkości powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?
Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Grunty gospodarstwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne na dzień 1 lutego (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych).

Pytanie nr 6: Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania gruntów?
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku. Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń.

Pytanie nr 7: Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?
Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w ww. ustawie zostały ustalone: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Pytanie nr 8: W przypadku składania wniosku przez męża (żonę) będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czy mogą zostać uwzględnione faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione na żonę (męża)?
W powyższym przypadku uwzględniane są faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wystawione zarówno na żonę jak i męża.

Pytanie nr 9: Czy na wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez jednego z małżonków będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię użytków rolnych w pozycji „jestem posiadaczem użytków rolnych” czy w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych”?
Jeżeli w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych, których dotyczy składany wniosek małżonkowie są współwłaścicielami, należy powierzchnię użytków rolnych podać w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni .............. ha”. Natomiast w przypadku jeżeli w odniesieniu do części użytków rolnych składający wniosek jest posiadaczem, a w odniesieniu do części współposiadaczem, to należy podać dane odpowiednio.

Pytanie nr 10: Czy upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta może żądać oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenia umowy dzierżawy?
Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Z przepisu ustawy, o której mowa, nie wynika obowiązek dołączania przez producenta rolnego do wniosku innych dokumentów. Zażądanie przez organ, na podstawie ogólnych przepisów kpa, przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy dzierżawy, może mieć miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości organu, kiedy te dodatkowe dokumenty mogłyby posłużyć do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy.

Pytanie nr 11: W przypadku śmierci współwłaściciela, kto powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku?
W przypadku śmierci współwłaściciela zgodę powinien wyrazić spadkobierca lub spadkobiercy.

Pytanie nr 12: Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury?
Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. fakturyVAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu .......... do zwrotu części podatku akcyzowego”. Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury jak i na kopii może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.

Pytanie nr 13: Systemy niektórych sprzedawców oleju napędowego uniemożliwiają umieszczenie na fakturze obok nazwy oleju napędowego wyrazów „olej napędowy”. Czy będą uwzględniane faktury, jeżeli zostanie na tej fakturze podana nazwa oleju napędowego o nazwie „SupraDiesel” lub inna mieszcząca się w kodzie CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz w kodzie CN 3824 90 91? Czy w takim przypadku można oznaczyć dodatkowo fakturę pieczęcią np. o treści „SupraDiesel – CN 2710 19 41”?
Elementy faktury określają przepisy prawa. Organ nie może żądać zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji i danych i od spełnienia tego żądania uzależniać pozytywne rozpatrzenie wniosku. W przypadku jednak, gdyby na prawidłowo wypełnionej fakturze, np. na jej odwrocie, została zamieszczona jakaś dodatkowa informacja faktura taka powinna być uwzględniona.

Pytanie nr 14: Jakie są nazwy oleju napędowego wykorzystywanego do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, od którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
Zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na fakturach sprzedawcy podają następujące nazwy handlowe olejów napędowych oznaczonych kodem w ramach klasyfikacji CN 2710 19 41 do 2710 19 49 lub 2710 20 11 do 2710 20 19:

GRUPA PKN ORLEN S.A.
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL (GAT. B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL PLUS 50 (GAT. B,D,F) lub EKODIESEL PLUS 50
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL ULTRA (GAT. B,D,F) lub ULTRA
OLEJ NAPĘDOWY 10 PPM ULTRA (GAT. B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON (GAT. B,D,F) lub VERVA ON
OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON KLASY 1
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI SUPER
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI STANDARD 25
OLEJ NAPĘDOWY BIO 20
OLEJ NAPĘDOWY BIO 10
OLEJ NAPĘDOWY BIO (GAT. B,D,F) 10
OLEJ NAPĘDOWY (GAT. B,D,F)
GRUPA LOTOS S.A.
DYNAMIC DIESEL
EURODIESEL
EURODIESEL CITI
EURODIESEL LOTOS
EURODIESEL BIOLOTOS
EURODIESEL EKO
OLEJ NAPĘDOWY IZ-40
OLEJ NAPĘDOWY 10
STATOIL FUEL & RETAIL POLSKA SP. Z O.O.
DIESELGOLD
SUPRADIESEL
OLEJ NAPĘDOWY
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI
OLEJ NAPĘDOWY ARKTYCZNY
MILESDIESEL
MILESPLUSDIESEL
SLOVNAFT POLSKA S.A.
OLEJ NAPĘDOWY
OLEJ NAPĘDOWY DRIVE
OLEJ NAPĘDOWY ADD
BP POLSKA SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
DIESEL
ULTIMATE DIESEL
OLEJ NAPĘDOWY ULTIMATE
SHELL POLAND SP. Z O.O.
SHELL V-POWER DIESEL
VPOWER DIESEL
V-Power NITRO Diesel
VPN+ Diesel
SFS Diesel
SHELL DIESEL EXTRA
DIESEL EXTRA
SHELL FUEL SAVE DIESEL
OLEJ NAPĘDOWY
ON
EURODIESEL
NESTE POLSKA SP.Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
LUKOIL POLSKA SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY (EN-590)
CONOCOPHILLIPHS POLAND SP. Z .O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
(STACJE JET)ON

Pytanie nr 15: Czy decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinna zostać wydana dopiero po 30 dniach od dnia złożenia wniosku?
Zgodnie z art. 5 ustawy decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot tego podatku. A zatem decyzja ta powinna wydana nie później niż trzydziestego dnia od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku.

Pytanie nr 16: Czy możliwe jest zaakceptowanie wniosku, jeśli wnioskodawca będący współwłaścicielem (współposiadaczem) użytków rolnych, wykazał powierzchnię użytków rolnych innego (współwłaściciela), który zmarł i nie można ustalić spadkobiercy i nie zawarł na piśmie umowy dzierżawy ze zmarłym współwłaścicielem i jego spadkobiercami?
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą – r zeczą (posiadacz zależny). A zatem jeśli wnioskodawca jest faktycznie posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i prowadzi produkcję rolniczą na tych użytkach rolnych, to może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości limitu przypadającego do powierzchni tych użytków rolnych.

Pytanie nr 17: Czy można uwzględnić fakturę, jeśli na fakturze wykazana jest cena jednostkowa brutto, lecz nie ma ceny jednostkowej netto?
Zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)- w przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto.

Pytanie nr 18: Czy kwota zwrotu podatku w decyzji powinna zostać zaokrąglona zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), tj. „w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych”?
W odniesieniu do decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ustalającej kwotę zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. mają zastosowanie przepisy kpa. Oznacza to, że do ustalania kwoty zwrotu podatku nie mają zastosowania przepisy art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa i kwota ta powinna zostać ustalona w złotych i w groszach.

Pytanie nr 19: Czy producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego musi być właścicielem użytków rolnych w dniu 1 lutego danego roku wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego?
Stan na dzień 1 lutego dotyczy użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych, podana przez producenta rolnego we wniosku o zwrot podatku musi mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego (dotyczy to także gruntów przez niego dzierżawionych – posiadacz zależny), tj. w tej ewidencji powinny być wykazane jako użytki rolne. Wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 lutego; mógł on bowiem np. nabyć gospodarstwo rolne od rodziców np. w dniu 15 lutego i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w lutym tego samego roku lub w sierpniu. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego i aby wykazane we wniosku użytki rolne w dniu 1 lutego tego samego roku były wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Pytanie nr 20: Na której stronie faktury przystawić pieczęć „przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego”?
Pieczęć „przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego” powinna zostać umieszczona na fakturze w takim miejscu, aby możliwe było w sposób jednoznaczny jej odczytanie wraz adnotacją o ilości oleju, co do której ustalono zwrot podatku (w przypadku składania wniosków w więcej niż jednej gminie). W celu zapewnienia przejrzystości pieczęć z taką adnotacją można również umieścić na odwrocie faktury. Wydaje się jednak, że zamieszczenie tej adnotacji na odwrocie faktury powinno mieć ewentualnie miejsce tylko w przypadku, jeżeli brak byłoby odpowiedniego i wystarczającego miejsca na pierwszej stronie.

Pytanie nr 21: Czy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione na któregoś z rodziców, a rodzice przed dniem złożenia wniosku przeszli na emeryturę lub rentę rolniczą (w tym strukturalną), dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego przez następcę gospodarstwa rolnego (córkę lub syna, który przejął w posiadanie gospodarstwo rolne)?
Tylko faktury stanowiące dowód zakupu oleju przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy, bowiem jak wynika z pytania, wnioskodawca jest jedynym posiadaczem gospodarstwa (nikt inny nie współposiada z nim gospodarstwa). Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

Pytanie nr 22: Czy mąż (żona) prowadzący wspólnie z żoną (mężem) gospodarstwo rolne, w którym użytki rolne są:
a) wyłącznie własnością żony (męża) a faktury wystawione są na niego (na nią) może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych?
Jeśli małżonkowie są współposiadaczami (razem prowadzą produkcję rolną na tych użytkach rolnych) to mąż (albo żona) będący/a wnioskodawcą na wniosku o zwrot podatku akcyzowego, powierzchnię użytków rolnych będących w ich posiadaniu wykazuje w pozycji „(....) współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni (..........)”.
Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk (oświadczenie to dotyczy m.in. deklaracji wnioskodawcy co do współposiadania użytków rolnych). Jeżeli jednak organ w trakcie postępowania nabrałby pewnych wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku w tym zakresie, powinien wezwać małżonków w celu złożenia stosownych wyjaśnień pisemnych czy też ustnych do protokołu.
b) w części w posiadaniu męża (żony) a w części we współposiadaniu męża i żony może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych?
Wykazuje odpowiednio: „Oświadczam, ze jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni .....ha ....a współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni .....ha ....a (....)”.

Pytanie nr 23: Czy ostatecznym terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych jest dzień np. 31 sierpnia, pomimo, że wypada w dzień wolny od pracy?
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Stosownie do art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). W sytuacji, jeżeli przepisy określają dla dokonania pewnej czynności termin poprzez wskazanie określonego okresu czasu, zasadą jest, że czynność powinna być dokonana najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, z tym że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym (art. 57 § 5 kpa). Zgodnie jednak z art. 57 § 4 kpa, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przepisy kpa nie zawierają definicji „dni ustawowo wolnych od pracy”. Zgodnie z art. 1519 § 1 kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Podstawą ustalenia dnia wolnego od pracy jest ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.). Należą do nich wszystkie niedziele oraz określone święta państwowe i katolickie m.in. 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 maja. Ustawa ta nie wymienia sobót jako dni wolnych od pracy.
Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 r. sygnatura I OPS 1/11, sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kpa, a zatem za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Pytanie nr 24: Czy w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez jednego ze współposiadaczy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione na pozostałych współposiadaczy?
Jeśli wnioskodawcą jest jeden ze współposiadaczy, a pozostali współposiadacze wyrażą zgodę, iż wniosek może złożyć jeden z nich, to do wniosku mogą zostać załączone faktury wystawione na każdego ze współposiadaczy. W takiej sytuacji wniosek złożony przez określonego współposiadacza dotyczy bowiem wszystkich użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wykazanych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, stanowiących przedmiot współposiadania.

Pytanie nr 25: Czy wspólnota gruntowa może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?
Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, a więc w tym do pobierania pożytków, są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, które w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Ułamkowy udział poszczególnych podmiotów we wspólnocie gruntowej wynika natomiast z decyzji administracyjnej właściwego organu – obecnie starosty. Ten ułamkowy udział w użytkach rolnych wspólnoty może zostać wykazany przez poszczególnych producentów rolnych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego pod warunkiem, że są oni faktycznie posiadaczami w odniesieniu do wykazanej powierzchni i jednocześnie posiadaczami gospodarstw rolnych. Wspólnota nie może być uznana za samodzielny podmiot ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, gdyż ze swej istoty jest ona wspólnym dobrem miejscowych gospodarstw rolnych mających w niej określone udziały, przy czym warunkiem posiadania udziału we wspólnocie jest posiadanie oddzielnego gospodarstwa rolnego. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, którym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W świetle natomiast art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne określone w tym artykule. Wspólnota gruntowa nie jest zatem podmiotem prawa ale zespołem nieruchomości, nad którym zarząd może sprawować spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do podziału we wspólnocie gruntowej (art. 14 ustawy).

Pytanie nr 26: Czy faktury załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy lub nabywcy oleju napędowego?
Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Pytanie nr 27: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego musi być wpisany dokładny adres osoby składającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego lub w jakim zakresie może być niepełny np. brak nazwy ulicy, numeru domu lub nazwy miejscowości?
Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Adres nabywcy oleju napędowego wykazany na fakturze powinien być tożsamy z podanym we wniosku o zwrot podatku akcyzowego, jeśli w okresie pomiędzy zakupem oleju a terminem złożenia wniosku nie nastąpiła zmiana adresu wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia pomyłki na fakturze może zostać wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca.

Pytanie nr 28: Jak gmina powinna klasyfikować wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego?
Część-85/..., Dział-010, Rozdział- 01095, Paragraf 443- Różne opłaty i składki z odpowiednią czwartą cyfrą.

Pytanie nr 29: Czy możliwe jest wykorzystanie całego limitu zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie składania przez producentów rolnych wniosków tj. od 1 lutego do 28 lutego 2014 r.?
Zgodnie z art. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Stosownie do art. 6 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 lutego do 28 lutego 2014 r. i od 1 sierpnia do 1 września 2014 r. wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. A zatem w przypadku załączenia do wniosku złożonego w pierwszym terminie faktur stwierdzających zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w ilości odpowiadającej rocznemu limitowi, zwrot podatku akcyzowego przysługuje jednorazowo w wysokości całego limitu na 2014 r.

Pytanie nr 30: Czy zwrot podatku akcyzowego jest pomocą de minimis oraz czy zwrot podatku akcyzowego należy wykazywać w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej?
Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) nie jest pomocą de minimis. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. jest programem pomocowym przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003). Pomoc tą ujmuje się jako program pomocy o numerze SA.39937 (2014/X). Wielkość udzielonej pomocy należy wykazywać w sprawozdaniach, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.). Informacje należy podać w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis (określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia). Zgodnie z § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za dany rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego. Stosownie do § 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., w sprawozdaniach o pomocy publicznej udzielanej od dnia 1 stycznia 2009 r., należy również wykazać dane pozwalające na identyfikację beneficjenta pomocy, tj. firmę (nazwę) albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy. Sprawozdanie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego sporządza wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydający decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu. W ww. sprawozdaniu w kolumnie 2a należy wykazać kod 1.30 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., a w kolumnie 2c należy podać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej tj. art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. W kolumnie 3c należy wykazać numery decyzji dla wszystkich producentów rolnych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w danym roku. Wartość nominalna pomocy (kol. 6a) jest równa wartości pomocy brutto (kol. 6b) i stanowi kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu (oddzielnie dla pierwszego i drugiego terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w danym roku). Wykazywana w kolumnie nr 7 forma pomocy w odniesieniu do zwrotu podatku akcyzowego stanowi dotację o kodzie A1.1. Przeznaczenie pomocy (kol. 8) należy wykazać jako inną pomoc w sektorze rolnictwa o kodzie e8.17. Stosownie do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., intensywność pomocy oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych. W ww. sprawozdaniu intensywności pomocy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego (kol. 9) nie podaje się.

Pytanie nr 31: Czy można zmienić limit w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w przypadku, gdy zmieniła się powierzchnia posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?
Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne. Wykazany w ewidencji gruntów i budynków stan dotyczący powierzchni użytków rolnych określa jedynie, czy na dzień 1 lutego danego roku grunty te były zakwalifikowane jako użytki rolne. W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza. W przypadku, gdy producent rolny wydzierżawi lub sprzeda gospodarstwo, to nie będąc już posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na wydzierżawione lub sprzedane użytki rolne. Powyższe organ wydający decyzję o zwrocie podatku akcyzowego ustala w drodze prowadzonego postępowania w sprawie.

Pytanie nr 32: Jakie dane należy wpisać w poz. 3 - 6 wniosku o przekazanie gminie dotacji zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339), składanym w drugim terminie?
- W pozycji nr 3 – należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie;
- W pozycji nr 4 – należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której przysługuje zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w drugim terminie;
- W pozycji nr 5 – należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 0,95 zł * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji nr 3;
- W pozycji nr 6 dotyczącej łącznej kwoty limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5, należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym terminie (dotyczy tylko wniosków złożonych w drugim terminie).

Pytanie nr 33: Czy biopaliwo B100 oznaczone kodem 3824 90 91 jest olejem napędowym wykorzystywanym do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, na który przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. W związku z powyższym od biopaliwa B100 oznaczonego kodem 3824 90 91 przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pytanie nr 34: Jakie dane należy podawać w sprawozdaniach i rozliczeniach dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)?
1.W okresowym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w kolumnie 2 należy podać kwotę zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane rozliczenie w ramach rocznego limitu, tj. kwotę wykazaną w pozycji 7 okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2).
2.W okresowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 2 w:
1) pozycji 1 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy ww. sprawozdanie;
2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;
3) pozycji 3 należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w danym terminie;
4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;
5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379,z późn. zm.), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 0,95 zł * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3;
6) pozycji 6 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie. W przypadku:
a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,
b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim terminie.
7) pozycji 7 dotyczącej łącznej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu. W przypadku:
a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w poz. 5,
b) drugiego okresu - należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (poz. 6).
3.W rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 3, w kolumnie 2 należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w pozycji 5 rocznego sprawozdania rzeczowo finansowego (załącznik nr 4).
4.W rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiącym załącznik nr 4 w:
1) pozycji 1 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w dwóch terminach;
2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;
3) pozycji 3 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w obu terminach, tj. będącą w posiadaniu producentów rolnych (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);
4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;
5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 0,95 zł * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3 tego sprawozdania;
6) pozycji 6 należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.
5.W okresowym zbiorczym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 5, w kolumnie 3 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, tj. kwotę wykazaną w kolumnie 7 okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 6).
6.W okresowym zbiorczym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejdotyczącym danych gmin z obszaru województwa, stanowiącym załącznik nr 6, w:
1) kolumnie 1 należy podać kolejny numer gminy;
2) kolumnie 2 należy podać nazwy poszczególnych gmin;
3) kolumnie 3 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy sprawozdanie;
4) kolumnie 4 należy podać aktualną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach;
5) kolumnie 5 należy podać powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego składanych w danym terminie;
6) kolumnie 6 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;
7) kolumnie 7 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379,z późn. zm.), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producentów rolnych na obszarze gminy, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 0,95 zł * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w kolumnie 5;
8) kolumnie 8 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie, w przypadku:
a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,
b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim terminie.
9) kolumnie 9 dotyczącej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu, w przypadku:
a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w kolumnie 7,
b) drugiego okresu - należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (kol. 7) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (kol. 8).
7.W rocznym zbiorczym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 7, w kolumnie 3, należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, wykazaną w kolumnie 7 rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 8).
8.W rocznym zbiorczym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 8 w:
1) kolumnie 1 należy podać kolejny numer gminy;
2) kolumnie 2 należy podać nazwy poszczególnych gmin;
3) kolumnie 3 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w I i II terminie danego roku;
4) kolumnie 4 należy podać aktualną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach;
5) kolumnie 5 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w obu terminach (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);
6) kolumnie 6 należy podać łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;
7) kolumnie 7 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producentów rolnych na obszarze gminy, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 0,95 zł * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w kolumnie 5 tego sprawozdania;
8) kolumnie 8 należy podać łączną kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.

Pytanie nr 35: Czy ustalając kwotę zwrotu podatku akcyzowego można uwzględnić faktury, na których ilość oleju napędowego wyrażona jest w metrach sześciennych?
Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Biorąc pod uwagę, że stawka zwrotu podatku akcyzowego została ustalona w odniesieniu do 1 litra oleju napędowego, uwzględnienie faktur, w których podano ilość oleju napędowego w m3 zależy od wójta, burmistrza (prezydenta miasta), wydającego decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego, który to w przypadku odmowy przez sprzedawcę przeliczenia metrów sześciennych oleju napędowego wykazanych na fakturze na litry, może dokonać stosownego przeliczenia. Zgodnie z załącznikiem nr 2 (tabela 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638), jednostce objętości 1 litr odpowiada 10-3 m3. W związku z powyższym jednemu metrowi sześciennemu odpowiada 1000 litrów.

Pytanie nr 36: Czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych?
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. W związku z powyższym, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że olej napędowy został wykorzystany do produkcji rolnej.
Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk.

Pytanie nr 37: Czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w gminie, w której jest urzędnikiem pełniącym funkcję organu wykonawczego?
Zwrot podatku akcyzowego przyznawany jest w drodze decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Stosownie do art. 25 § 1 kpa, organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:
1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 kpa (tj. jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby związanej z tym kierownikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli),
2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 kpa.
Zgodnie z art. 26 § 2 kpa, w przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:
1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę,
2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.
Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.

Pytanie nr 38: Czy pracownikom, którzy wykonują prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłatą przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., przy ustalaniu dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku, uwzględnia się koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie.
Z powyższego wynika, że możliwe jest przeznaczenie tych środków m.in. na zakup sprzętu, artykułów biurowych lub na wynagrodzenia pracowników, którym zlecono wykonanie tego zadania.

Pytanie nr 39: Czy urzędy gmin mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?
Uregulowania art. 37 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) określają obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego (w tym również wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta), w zakresie udostępniania informacji, związane z realizacją zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003). Pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze SA.37729 (2013/N). W związku z powyższym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego – jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną – ma równocześnie obowiązek podawania do publicznej wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych.

Pytanie nr 40: Czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny powinien załączyć odpis Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega wpisowi do tego rejestru?
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).

Pytanie nr 41: Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta?
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
W związku z powyższym dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie wymagają potwierdzania przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem.

Pytanie nr 42: Czy w związku ze zmianą załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 przysługuje zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?
Zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41. W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. klucz przejścia odnosi się również do innych kodów CN olejów napędowych wymienionych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, co oznacza, że od 2012 r. zwrot podatku przysługuje od oleju napędowego oznaczonego także kodem CN 2710 20 11 – 2710 20 19.

Pytanie nr 43: Czy producent rolny może załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej fakturę uproszczoną, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro) nie zawierającą imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów?
Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy są faktury lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawierające m.in. następujące dane:
1) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
3) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
4) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
5) kwotę należności ogółem.
W związku z powyższym producent rolny nie może dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej faktury uproszczonej.

Pytanie nr 44: Czy zwrot podatku akcyzowego może być dokonywany producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w komunikacje Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C 244/02) (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)?
Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:
1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.
Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Pytanie nr 45: Czy w przypadku złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku akcyzowego na nieaktualnym formularzu, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania?
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789), zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.
Stosownie do art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Zgodnie z art. 64 § 2 kpa, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Nawiązując do powyższego producent rolny, który ubiega się o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek zawierający informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., tj.:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;
7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Przepisy ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. nie wskazują na obowiązek składania wniosku na formularzu określonym ww. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r., gdyż taki obowiązek nie został w ustawie wyraźnie sformułowany. Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 64 § 2 kpa wymóg formalny (w tym przypadku obowiązek złożenia podania na określonym formularzu) musi wprost wynikać z przepisu prawa. Z art. 6 ust. 6 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. wynika, że określenie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego ma jedynie na celu zapewnienie jednolitej formy składanych wniosków. Dlatego za brak formalny uznać można jedynie taką sytuację, gdy wniosek nie będzie spełniał wymogów z art. 63 kpa oraz art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. Wówczas znajdzie zastosowanie przepis art. 64 § 2 kpa. Natomiast nie znajdujące oparcia w przepisach prawa uznać należy zastosowanie rygoru z art. 64 § 2 kpa w sytuacji, gdy wniosek zawiera wszelkie dane, o jakich mowa w przepisach ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. tylko z tego względu, że nie został złożony na odpowiednim formularzu.

Pytanie nr 46: Czy w przypadku dołączenia przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego tylko kopii faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, organ powinien wezwać producenta rolnego do dostarczenia do urzędu gminy lub miasta oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta adnotacji: "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego"?
Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Na fakturach VAT, o których mowa w art. 6 ust. 3 ww. ustawy, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".
Stosownie do art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Zgodnie z art. 50 § 1 kpa, organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Oznacza to, że organ powinien wezwać producenta rolnego, w przypadku dołączenia przez niego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego tylko kopii faktur, do dostarczenia do urzędu gminy lub miasta oryginałów faktur w celu umieszczenia przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta adnotacji: "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".

Pytanie nr 47: Komu i w jakiej wysokości przysługuje zwrot podatku akcyzowego w drugim okresie składania wniosków, gdy po pierwszym okresie składania wniosków producent rolny wydzierżawił lub sprzedał część użytków rolnych, w odniesieniu do których został ustalony roczny limit zwrotu podatku akcyzowego i dokonano częściowego zwrotu tego podatku?
Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Stosownie do art. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku (art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r.).
Jeżeli producent rolny po otrzymaniu części zwrotu podatku akcyzowego w I terminie (termin składania wniosków: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego) wydzierżawi (lub dokonana zbycia) części użytków rolnych, to kwota niewykorzystanego przez niego w I terminie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., w II terminie składania wniosków (tj. od 1 do 31 sierpnia) przysługuje, uwzględniając załączone faktury lub ich kopie:
1) dzierżawcy (lub nabywcy) użytków rolnych w wysokości niewykorzystanego rocznego limitu zwrotu podatku przez wydzierżawiającego (lub zbywcę) w I terminie – w przypadku, gdy ustalony roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w II terminie dla wydzierżawiającego lub zbywcy jest niższy od otrzymanej kwoty zwrotu w I terminie;
2) wydzierżawiającemu (lub zbywcy) w kwocie wynikającej z różnicy ustalonego w II terminie składania wniosku rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego i otrzymanej kwoty zwrotu podatku akcyzowego w I terminie oraz dzierżawcy (lub nabywcy) w wysokości rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego ustalonego w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy – w przypadku, gdy ustalony, zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w II terminie dla wydzierżawiającego (lub zbywcy) jest wyższy od kwoty otrzymanego zwrotu podatku w I terminie składania wniosków.

Pytanie nr 48: Czy od zakupionego oleju napędowego grzewczego oznaczonego kodem CN 2710 19 47 przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą m.in. dla:
- olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1.196,00 zł/1000 litrów,
- olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodzie CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 zł/1000 litrów.
W świetle przepisów Unii Europejskiej możliwe jest zastosowanie minimalnej stawki podatku akcyzowego od olejów napędowych zużywanych w produkcji rolniczej. Zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003) państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, w tym do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1000 l. Ponadto zgodnie z wymienioną dyrektywą możliwość stosowania zróżnicowanych krajowych stawek podatkowych względem tego samego produktu jest dopuszczalna w niektórych okolicznościach lub na określonych warunkach, pod warunkiem przestrzegania wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowania, zasad rynku wewnętrznego i konkurencji oraz pod kontrolą fiskalną.
Zatem mając na uwadze przepisy ww. dyrektywy, nie jest możliwe dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego opałowego wykorzystanego do produkcji rolnej, opodatkowanego preferencyjną stawką akcyzy.

       

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 12:46:10 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2015 14:53:30 Statystyka strony: - odsłon