Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

08 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

Sekretariat:
tel.: 22 623 15 10
fax: 22 623 17 88

1) odpowiada za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych; 

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra; 

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Prawno-Legislacyjnego, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Biura Kontroli, Biura Ministra oraz Biura Prasowego, w szczególności dotyczące:

- funkcjonowania obsługi prawno-legislacyjnej,
- koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,
- uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej (UE),
- dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą,
- przeprowadzania kontroli oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji,
- obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej,
- realizacji uprawnień określonych w przepisach o fundacjach,
- informowania opinii publicznej o polityce prowadzonej przez Ministra oraz informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze tej polityki; 

4) nadzoruje działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

5) udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.);

6) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

- w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
- w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego;

7) wykonuje zadania Administratora danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

 

Sekretarz Stanu  Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Bogucki

Sekretariat:
tel.: 22 623 15 11
fax: 22 623 12 00

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności; 

2) odpowiada za współpracę z Sejmem RP i Senatem RP; 

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Finansów, Departamentu Promocji i Jakości Żywności oraz Departamentu Rynków Rolnych, w szczególności dotyczące:

- planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetowych 32, 33 i 35 oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych,
- projektowania rozwiązań systemowych oraz stosowania instrumentów finansowych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
- systemu zbierania danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) oraz działalności agencji łącznikowej do spraw FADN,
- ubezpieczeń majątkowych,
- informacji i promocji dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
- rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
- statystyki rolnej oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
- monitorowania sytuacji podażowo-popytowej na rynkach rolnych,
- jakości handlowej żywności,
- rolnictwa ekologicznego,
- regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych,
- rozwoju i restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spożywczego,
- rozwoju rynków rolnych oraz struktur wspierających sprzedaż krajowych towarów rolno-spożywczych,
- prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich,
- koordynacji opracowywania rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń lub łagodzeniem skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby,
- koordynacji działań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym inicjatyw w zakresie porozumień i umów międzynarodowych, związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń,
- opracowywania projektów dokumentów rządowych, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz łagodzenia skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby; 

4) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

5) nadzoruje realizację przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spraw objętych zakresem działania Departamentu Promocji i Jakości Żywności oraz Departamentu Rynków Rolnych;

6) nadzoruje działalność Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

Zbigniew Babalski

Sekretariat:
tel.: 22 623 15 14
fax: 22 623 11 02

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, w szczególności dotyczące:

- weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,
- ochrony zdrowia zwierząt,
- jakości i higieny pasz,
- ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich,
- weterynaryjnej kontroli granicznej,
- stosowania oraz obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej,
- gospodarki ziemią i wspierania przemian struktury agrarnej,
- rewindykacji nieruchomości rolnych,
- ochrony gruntów rolnych,
- geodezji rolnej,
- melioracji i inżynierii wodnej,
- kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne,
- zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe,
- hodowli roślin i nasiennictwa,
- ochrony roślin i jakości zdrowotnej materiału biologicznego,
- ochrony zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie,
- środków ochrony roślin, nawozów i nawożenia,
- udziału Polski w pracach organów UE tworzących prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych,
- koordynacji spraw związanych z zarządzaniem azotanami w środowisku rolniczym,
- realizacji zadań związanych z wykonywaniem praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie przepisów o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 

2) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego (Dz. U. poz. 1990); 

3) nadzoruje realizację przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spraw objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin;

4) nadzoruje działalność instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych;

5) nadzoruje działalność:

- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- Inspekcji Weterynaryjnej,
- Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
- Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

 

Podsekretarz Stanu

Rafał Romanowski

Sekretariat:
tel.: 22 623 15 13
fax: 22 623 15 05

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej oraz Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności dotyczące:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich,
- zakładania i prowadzenia szkół i placówek rolniczych,
- zabezpieczenia społecznego rolników,
- ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
- aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,
- rozwoju przedsiębiorczości oraz rynku pracy w rolnictwie i na wsi,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym, w tym nadzoru nad działalnością Krajowej Rady Izb Rolniczych,
- funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych,
- zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
- ochrony informacji niejawnych; 

2) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Biura Administracyjno-Budżetowego w zakresie budowy, eksploatacji i wdrażania systemów e-administracji i innych systemów związanych z informatyzacją administracji rządowej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

3) nadzoruje działalność:

- Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego,
- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
- szkół i placówek rolniczych.

 

Podsekretarz Stanu

Ryszard Zarudzki

Sekretariat:
tel.: 22 623 12 39
fax: 22 623 15 03

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju oraz Biura Pomocy Technicznej, w szczególności dotyczące:

- płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,
- funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli,
- wymogów wzajemnej zgodności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- programowania i wykorzystania środków z funduszy UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
- koordynacji spraw ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
- tworzenia i funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego,
- rozwoju nauki,
- określania priorytetów badawczych i badawczo-wdrożeniowych,
- udziału w pracach dotyczących reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz analiz wpływu polityk UE i polityk krajowych na rolnictwo i obszary wiejskie,
- koordynacji realizacji krajowych strategii rozwoju oraz strategii EUROPA 2020,
- koordynacji i nadzoru na poziomie krajowym wdrażania i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- wykorzystania środków z pomocy technicznej przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;

2) nadzoruje działalność:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Centrum Doradztwa Rolniczego,
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji zadań:
  - działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  - systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- instytutów badawczych z wyłączeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
- wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

 

Dyrektor Generalny

Mirosława Jaroszewicz-Łojewska

Sekretariat:
tel.: 22 623 15 57
fax: 22 623 12 00

zapewnia warunki funkcjonowania Ministerstwa oraz organizację pracy dla prawidłowej realizacji zadań określonych przez Ministra poprzez sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych w Ministerstwie, w szczególności w sprawach:

- organizacji Ministerstwa,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników,
- zamówień publicznych,
- administracyjno-budżetowych,
- administrowania siecią teleinformatyczną,
- audytu wewnętrznego.

 

Radca Generalny

Zofia Krzyżanowska

Sekretariat:
tel.: 22 623 15 12
fax: 22 623 17 01

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.09.2014 14:50:25 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 10:35:13 Statystyka strony: - odsłon