Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca Ustawy o postępowaniu w spraw

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
/ autor: Administrator User / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że została opublikowana ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775).

Przepisy ww. ustawy regulują kwestie proceduralne związane z pomocą publiczną w rolnictwie i rybołówstwie w porządku krajowym, tj. notyfikowanie, monitorowanie i sprawozdawczość. Zagadnienia te były dotychczas nie objęte zakresem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

Kompetencje w zakresie postępowania notyfikacyjnego, postępowania przed Komisją Europejską, zwrotu pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, monitorowania pomocy publicznej, kontroli u beneficjenta pomocy oraz kar pieniężnych w zakresie rolnictwa i rybołówstwa przypisano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto w ustawie wprowadzono przepisy określające sposób postępowania pomiędzy podmiotami udzielającymi pomocy, opracowującymi programy pomocowe, beneficjentami pomocy i innymi zainteresowanymi podmiotami a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisją Europejską.

Konieczność wprowadzenia przepisów w zakresie monitorowania i sprawozdawczości pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie wynika z konieczności przedkładania corocznych sprawozdań dotyczących wielkości udzielonej pomocy publicznej do Komisji Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999, str. 1) oraz przepisach wykonawczych, w tym również sprawozdań dotyczących wielkości udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4). Na mocy tego rozporządzenia państwo członkowskie zobowiązane jest do rejestrowania oraz opracowywania wszystkich informacji dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w szczególności musi przestrzegać:
- aby pomoc przyznana jakiemukolwiek beneficjentowi w sektorze rolnictwa i rybołówstwa nie przekroczyła 3 tys. euro w dowolnie określonym okresie trzech lat.
- ogólnej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie określonej dla Polski (w rolnictwie: 44.895.000 euro oraz w rybołówstwie: 1.652.100 euro).

W związku z powyższym na mocy art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775), podmioty udzielające pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zostały zobowiązane do przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, informacji o udzielonej przez ten podmiot pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4) w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 11 stycznia 2007 r.


Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 07.05.2007 10:48:02 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2009 08:50:08 Statystyka strony: - odsłon