Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE
/ autor: Administrator User / - odsłon

Od dnia 1 stycznia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4), które jest pierwszym rozporządzeniem regulującym zasady przyznawania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Rozporządzenie zawiera definicje: przedsiębiorstwa sektora rolnego, produktów rolnych, przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa, produktów rybołówstwa oraz przetwarzania i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa oraz zasady udzielania pomocy de minimis. Beneficjentowi pomocy może być udzielona pomoc w wysokości nie przekraczającej 3.000 euro w dowolnie określonym okresie trzech lat, bez względu na formę pomocy i jej cel, z zastrzeżeniem:
a) pomocy, której wysokość ustalona jest na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek,
b) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
c) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej kosztem towarów przywożonych.
Ponadto w rozporządzeniu określa jest skumulowana kwoty pomocy dla Polski i wynosi ona dla:
- sektora rolnego 44.895.000 euro
-  sektora rybołówstwa 1.652.100 euro

Od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), które zastąpiło rozporządzenie Komisji nr 69/2001. Rozporządzeniem tym objęto również podmioty działające w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem przypadków:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

Wysokość pomoc de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniamipodmioty udzielające pomocy są zobowiązane do informowania beneficjentów, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie poprzez wydanie im zaświadczenia.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) został określony wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Organem monitorującym pomoc publiczną w rolnictwie i rybołówstwie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pomioty udzielające pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie są zobowiązane do przekazywania okresowych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. Informacje te dotyczą przede wszystkim: nazwy i siedziby beneficjenta pomocy, NIP-u beneficjenta pomocy i jego formy własności, oznaczenia rodzaju działalności, wielkości, formy, przeznaczenia, a także źródła pochodzenia pomocy. Szczegółowe zasady dotyczące sprawozdawczości zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz. U. 71, poz. 475).

W chwili obecnej, na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1860/2004, udzielana jest pomoc z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.).

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 12:18:59 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 12:18:59 Statystyka strony: - odsłon