Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc publiczna - zakładka

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

11 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

Informacje o decyzjach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

19.01.2018 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że aktualna wysokość stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

01.09.2017 r.
Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

18.07.2017 r.
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 30.06.2017 r. w sprawie Programu pomocy producentom mleka (nr SA.45447(2016/C) (ex 2016/N))

01.06.2017 r.
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 04.04.2017 r. w sprawie Pomocy państwa SA.41773 (2015/N) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – duże przedsiębiorstwa

08.03.2017 r.
Zmiany w sprawozdaniach z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

23.01.2017 r.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

03.11.2016 r.
Pismo Komisji Europejskiej z dnia 31.10.2016 r. w sprawie State aid – Poland SA.46318 (2016/N)

16.09.2016 r.
Program pomocy producentom mleka

24.02.2015 r.
Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015-2020

01.06.2017 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów dotyczących stosowania przepisów o pomocy de minimis w rolnictwie w odniesieniu do:

  1. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 2016 r. poz. 223, z późn. zm.), oraz
  2. zwolnienia od podatku od podatku od spadków i darowizn nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm.),

a także przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) dniem udzielenia pomocy jest dzień zawarciaumowy w formie aktu notarialnego.

30.12.2013 r.
Zmiany w zakupie ziemi

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie, której dotychczas udzielana jest pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r. stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie nie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej poza zakupem użytków rolnych zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych tj. w formule de minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących w dyspozycji ARiMR.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie stosowała przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielone na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.

30.12.2013 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), które będzie obowiązywało w latach 2014-2020.

 pobierz plik (.pdf 902 KB)

03.01.2013 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1508), które wchodzi z dniem 1 stycznia 2013 r. Należy wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z aplikacji (wersja elektroniczna dostępna jest na stronie:
http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1522&TabOrgID=1492&LangId=0&AnnouncementId=12975&ModulePositionId=2137
We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, tj.:
1) nazwę podmiotu udzielającego pomocy oraz siedzibę i pełny adres,
2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy,
3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail,
4) data, pieczęć i podpis podmiotu udzielającego pomocy.
Wniosek można przesłać (do wyboru):
1) w wersji papierowej za pośrednictwem poczty na adres:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 W-wa,
2) w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na platformie e-PUAP – umożliwiającej przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 623-17-27 lub skierować na adres elektroniczny: katarzyna.stankiewicz@minrol.gov.pl.

06.06.2012 r.
Opinia prawna na temat: „Informacji o możliwości stosowania decyzji Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy publicznej na zakup nieruchomości rolnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.”

 pobierz plik (.pdf 703 KB)

18.04.2012 r.
Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy dotyczącym rekompensaty za szkody spowodowane przez powodzie w Polsce (beneficjenci w sektorze rolnictwa). Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr SA.33628 (2011/N) i jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result

 pobierz plik (.pdf 1,8 MB)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 12:10:19 Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 10:28:29 Statystyka strony: - odsłon