Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

SPECJALISTA w Wydziale Organizacyjnym w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 10538 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Oferty do: 12 maja 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU ZASTĘPSTWA

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Wydziale Organizacyjnym
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • współudział w koordynacji uczestnictwa ekspertów MRiRW w pracach organów UE oraz dystrybuowanie obiegu notyfikacji przekazywanych z KE za pośrednictwem Stałego przedstawicielstwa RP przy UE do właściwych departamentów merytorycznych celem prawidłowego obiegu pism i informacji,
 • prowadzenie komputerowej ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz prowadzenie teczek korespondencyjnych Dyrektora i Zastępców Dyrektora Departamentu w celu zapewnienia terminowego obiegu pism i innych dokumentów do właściwych wydziałów i osób,
 • współpraca przy obsłudze wyjazdów służbowych osób delegowanych przez Ministerstwo za granicę oraz prowadzenie rejestru sprawozdań odbytych wyjazdów celem pomocy w kompletowaniu dokumentacji dotyczącej służbowych wyjazdów zagranicznych,
 • nadzór i koordynacja w zakresie technicznym i finansowym realizacji wybranych projektów celem wsparcia na bieżąco Departamentu,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w Departamencie, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom, zaopatrywanie w materiały biurowe i wyposażeniowe, w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora, Zastępców Dyrektora Departamentu oraz pracowników Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • roczny staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość funkcjonowania organów UE,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 6-miesięczne doświadczenie w obszarze związanym ze współpracą międzynarodową,
 • wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie w obszarze związanym ze współpracą międzynarodową.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 maja 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w WM – zastępstwo”

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 10538 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 26 kwietnia 2017
DATA WYNIKU: 01 czerwca 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Dorota First – Płońsk

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 26.04.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 26.04.2017 08:26:06 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2017 09:51:33 Statystyka strony: - odsłon