Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

REFERENDARZ w Wydziale Ochrony Zdrowia Zwierząt w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11177 z dnia 22 maja 2017 r.
Oferty do: 5 czerwca 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU ZASTĘPSTWA

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referendarz

w Wydziale Ochrony Zdrowia Zwierząt
w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • współuczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zawodu lekarza weterynarii i izb lekarsko-weterynaryjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR),
 • współuczestniczenie w analizowaniu opracowywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, programów mających na celu wykrycie zakażeń czynnikami wywołującymi takie choroby lub poszerzenie wiedzy o ryzyku ich wystąpienia, programów nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt oraz innych programów mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu,
 • współuczestniczenie w procesie dokonywania oceny wpływu regulacji dotyczących ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem koniowatych, przeżuwaczy oraz spraw dotyczących zawodu lekarza weterynarii i izb lekarsko-weterynaryjnych,
 • współuczestniczenie w obsłudze grup roboczych, komitetów oraz innych organów Rady UE i Komisji Europejskiej, w tym opracowywanie lub uzgadnianie instrukcji wyjazdowych dla przedstawiciela Polski biorącego udział w posiedzeniach, w szczególności:

a) Grupy Roboczej Rady UE Ekspertów Weterynaryjnych – Zdrowie Zwierząt,
b) Grupy Roboczej Rady UE Głównych Lekarzy Weterynarii,
c) Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,
d) Grupy Koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych Komisji Europejskiej,
e) Grup Roboczych i Zespołów Zadaniowych Komisji Europejskiej organizowanych ad hoc.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość struktury i funkcjonowania administracji weterynaryjnej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przepisów regulujących zawód lekarza weterynarii i działalność izb lekarsko-weterynaryjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 5 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – referendarz w ŻW – zastępstwo”

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 11177 z dnia 22 maja 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 22 maja 2017
DATA WYNIKU: 14 czerwca 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
referendarz

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Małgorzata Filipowicz – Warszawa

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 22.05.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.05.2017 08:31:36 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2017 09:54:36 Statystyka strony: - odsłon