Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

GŁÓWNY SPECJALISTA samodzielne stanowisko do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 10967 z dnia 15 maja 2017 r.
Oferty do: 29 maja 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

samodzielne stanowisko do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności
w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym opracowywanie, uzgadnianie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu informacji, dokumentów, analiz i propozycji, w celu zapewnienia koordynacji działań Departamentu i Pełnomocnika Rządu,
 • opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz współudział w sporządzaniu ostatecznego tekstu projektów dotyczących organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, w celu usprawnienia funkcjonowania tych struktur,
 • opracowywanie opinii na temat projektów aktów normatywnych, w tym umów międzynarodowych, a także innych dokumentów rządowych nadsyłanych w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, w celu usprawnienia funkcjonowania tych struktur,
 • obsługa lub współuczestnictwo w obsłudze grup roboczych, komitetów oraz innych organów Rady UE i Komisji Europejskiej, w tym opracowywanie i uzgadnianie instrukcji wyjazdowych dla przedstawiciela Polski biorącego udział w posiedzeniach, w szczególności: grupy roboczej Rady UE ekspertów weterynaryjnych, grupy roboczej Rady UE Głównych Lekarzy Weterynarii, Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, grup roboczych i zespołów zadaniowych Komisji Europejskiej organizowanych ad hoc, w celu prezentacji stanowiska Polski w kwestiach dotyczących organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji weterynaryjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie w administracji weterynaryjnej.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29 maja 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – główny specjalista w ŻW”

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 10967 z dnia 15 maja 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 15 maja 2017
DATA WYNIKU: 22 czerwca 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
główny specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Dominik Tomczak – Kępno

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 15.05.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.05.2017 08:35:05 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2017 11:29:18 Statystyka strony: - odsłon