Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Praktyki studenckie

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie
05 maja 2015 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi istnieje możliwość odbycia praktyki (studenckiej i absolwenckiej), stażu i wolontariatu.

1. Nabór na praktykę, staż i wolontariat trwa cały rok i uzależniony jest od możliwości organizacyjnych i technicznych poszczególnych departamentów/biur w danym terminie.

2. Osoby odbywające w Ministerstwie praktykę, staż i wolontariat, zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki, stażu i wolontariatu.

3. Ministerstwo nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów, stażystów i wolontariuszy do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Praktyka, staż i wolontariat odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od 8.15. do 16.15.

5. Wymiar czasu trwania praktyki, stażu wolontariatu wynosi odpowiednio:

a) praktyka studencka – zgodnie z programem studiów,

b) praktyka absolwencka – nie dłużej niż 3 miesiące,

c) wolontariat – Ministerstwo zawiera porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych jedynie na okres dłuższy niż 30 dni,

d) staż – od 3 do 12 miesięcy (zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą staż).

UWAGA: Ministerstwo nie organizuje staży w ramach bonów stażowych!

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki, stażu lub wolontariatu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinni złożyć wymagany komplet dokumentów:

  1. Podanie – ze wskazaniem miejsca (departament/biuro, ew. wydział), terminu, czasu trwania praktyki, stażu lub wolontariatu.
  2. CV.
  3. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (dot. praktyki studenckiej).

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, stażu lub wolontariatu należy przesłać na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa – adres jw.

bądź drogą mailową na adres: praktyki@minrol.gov.pl.

Więcej informacji na temat praktyki (studenckiej i absolwenckiej), stażu i wolontariatu można uzyskać w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr tel. 22 623 15 68 lub 22 623 16 10, bądź drogą mailową pod adresem: praktyki@minrol.gov.pl.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.05.2015 11:07:40 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2018 14:33:58 Statystyka strony: - odsłon