Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pozwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych, organiczno-mineralnych, mineralnych nieoznaczonyc...

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych, organiczno-mineralnych, mineralnych nieoznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin (środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw).
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty składa się do MRiRW:
- zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.),
- w formie oryginałów lub uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii:

1. Dla uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozów

 1. wniosek do ministra właściwego do spraw rolnictwa o wydanie pozwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu złożony przez producenta nawozu, importera lub inny podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
  - imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
  - oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy;
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada;
  - nazwę i rodzaj nawozu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 w/w ustawy.
 2. załączniki do wniosku:
  - sprawozdania z badań nawozu przeprowadzone przez jednostki upoważnione lub akredytowane (art. 4 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 i 4 w/w rozporządzenia),Uwaga: Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne czy rolnicze przeprowadza się z uwzględnieniem § 3 w/w rozporządzenia na próbce produktu pobranej przez uprawnionego próbkobiorcę np. z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
  - opinie wydane przez jednostki upoważnione (art. 4 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy oraz § 5 i 6 w/w rozporządzenia),
  - projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu (art. 4 ust. 4 pkt 3 w/w ustawy oraz § 13 w/w rozporządzenia),
  - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej również kopię umowy tej spółki.
  - kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych wytwarzającego nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub oświadczenie o jej uzyskaniu - dla nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin, które zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub zawierają w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, a w przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin pochodzącego z państwa innego niż Rzeczpospolita Polska - inne równoważne dokumenty.
  W oświadczeniu powinna znaleźć się klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 4 ust. 4a w/w ustawy).
 3. opłata skarbowa: w ciągu 3 dni od złożenia wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej – Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

2. Dla uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu środków wspomagających uprawę roślin (środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw)

 1. wniosek do ministra właściwego do spraw rolnictwa o wydanie pozwolenia na wprowadzenie środka wspomagającego uprawę roślin do obrotu złożony przez producenta środka wspomagającego uprawę roślin, importera lub inny podmiot wprowadzający środek wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
  - imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
  - oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy;
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada;
  - nazwę i rodzaj środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 3 ust. 2 w/w ustawy.
 2. załączniki do wniosku:
  - sprawozdania z badań nawozu przeprowadzone przez jednostki upoważnione lub akredytowane (art. 4 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 i 4 w/w rozporządzenia),Uwaga: Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne czy rolnicze przeprowadza się z uwzględnieniem § 3 w/w rozporządzenia na próbce produktu pobranej przez uprawnionego próbkobiorcę np. z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
  - opinie wydane przez jednostki upoważnione (art. 4 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy oraz § 5 i 6 w/w rozporządzenia),
  - projekt instrukcji stosowania i przechowywania środka wspomagającego uprawę roślin (art. 4 ust. 4 pkt 3 w/w ustawy oraz § 13 w/w rozporządzenia),
  - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej również kopię umowy tej spółki. 
  - kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych wytwarzającego nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub oświadczenie o jej uzyskaniu - dla nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin, które zostały wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub zawierają w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, a w przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin pochodzącego z państwa innego niż Rzeczpospolita Polska - inne równoważne dokumenty.
  W oświadczeniu powinna znaleźć się klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 4 ust. 4a w/w ustawy).
 3. opłata skarbowa:w ciągu 3 dni od złożenia wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej – Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.) za wydane pozwolenie pobiera się opłatę skarbową w kwocie705 zł(stawki określone w części III ust. 28 kol. 3 załącznika do w/w ustawy).
Opłaty należy dokonać na konto:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
dopisek: opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzenie do obrotu ...
Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Wydział Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin
tel. (22) 623 21 04, (22) 623 15 18, (22) 623 15 52
fax: (22) 623 17 81
Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniesienie skargi za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) i może nastąpić po wyczerpaniu wymienionego środka odwoławczego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.).
Załączniki:
Nie ma wzorów wniosków, natomiast załączone do wniosku wyniki badań nawozów oraz wymagane opinie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.).
Uwagi:
1. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.) do obrotu można wprowadzać nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Republice Turcji, które zostały wyprodukowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Republice Turcji lub w innym państwie będącym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli przepisy krajowe, na podstawie których są one produkowane i wprowadzane do obrotu, zapewniają ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i ochronę środowiska oraz przydatność do stosowania, w zakresie odpowiadającym wymaganiom w art. 4 ust. 6 ustawy o nawozach i nawożeniu. Wyżej wymienione nawozy i środki wspomagające uprawę roślinnie wymagają pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie ich do obrotu.
2. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje sięwykaz nawozówi środków wspomagających uprawę roślin, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. Nie podlegają rejestracji jako środek wspomagający uprawę roślin: torf tzw. surowy w żaden sposób nieprzetworzony w tym niefrakcjonowany oraz kora i trociny ozdobne.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:36:13 Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 11:04:57 Statystyka strony: - odsłon