Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uznanie do prowadzenia rejestru dla świń.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie do prowadzenia rejestru dla świń.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Wymagane dokumenty:
- wniosek o uznanie związku hodowców lub innego podmiotu do prowadzenia rejestru świń,
- statut lub umowa, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
- regulamin prowadzenia danego rejestru,
- oświadczenie o liczbie zwierząt, które mogą uczestniczyć w realizacji programu krzyżowania zwierząt znajdujących się w posiadaniu związku hodowców lub innego podmiotu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry,
- program krzyżowania zwierząt zawierający określenie cech użytkowych podlegających doskonaleniu oraz opis komponentów i metod krzyżowania,
- opis sposobu identyfikacji zwierząt,
- opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierząt, w tym spokrewnienia zwierząt,
- zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do rejestru,
- zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu,
- opis sposobu kontroli danych o zwierzętach wpisywanych do rejestru,
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej na rachunek Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na rachunek:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
z dopiskiem: opłata skarbowa od ...
Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Jednocześnie MRiRW przypomina, że do dnia 31 grudnia 2008 r. istnieje możliwość regulowania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej, które zakupiono, a nie wykorzystano do dnia 31 grudnia 2006 r.

Miejsce złożenia:
Biuro Podawcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
tel. (22) 623 23 39

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Wojewódzki Sąd Administracyjny

Podstawa prawna:
Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1775).

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.11.2008 13:04:37 Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2010 14:26:26 Statystyka strony: - odsłon