Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

1. Podstawą prawną do prowadzenia rejestru jest art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.

2. Obowiązek prowadzenia wymienionego rejestru powstał, w związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. z dniem 21 sierpnia 2004 r.

3. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy ds. rynków rolnych (art. 4 ustawy).

4. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy (art. 5 ust. 1 ustawy).

5. Do rejestru wpisuje się następujące dane (art. 6 ust. 1 ustawy) :
- firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana,
- wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
- datę dokonania wpisu.

6. Rejestr jest jawny (art. 6 ust. 3. ustawy).

7. Rejestr prowadzony jest w Departamencie Rynków Rolnych. Informacje o rejestrze można uzyskać pod numerem tel. (22) 623 18-45, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

8. Klauzula informacyjna.

Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji związanej z dokonaniem wpisu do rejestru, zmiany wpisu lub wykreśleniem wpisu lub innej, w tym związanej z udostępnianiem informacji o rejestrze jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: tel. (22) 623 26 25, e-mail: iod@minrol.gov.pl

Ww. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy związanych z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej, w szczególności w związku z obsługą wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej, o zmianę wpisu lub o jego wykreślenie lub związanych z udostępnianiem informacji dotyczących ww. rejestru.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w powyższym celu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, innym odbiorcom (patrz pkt 6: rejestr jest jawny).

Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań zgodnie z wymogami ustawy oraz podlegają archiwizacji przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

Niepodanie danych stanowiących wymóg ustawowy warunkujący ocenę i rozpatrzenie wniosku o wpis/ zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Dane osobowe podane we wniosku przekraczające zakres określony w ustawie, jako niemające znaczenia dla rozpatrzenia sprawy będą usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.10.2014 11:01:40 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 09:24:14 Statystyka strony: - odsłon